Friday, 19 April 2024
NEWS FEED

'ในหลวง ร.๑๐' ทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๙ แห่ง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ดูแลเด็กยากลำบาก สถานภาพด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้ เพจเฟซบุ๊กชื่อ ‘พระลาน’ ได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุว่า… “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๙ แห่ง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้ทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน ๙ แห่ง อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมตราสัญลักษณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยพระราชทานตามที่ขอพระมหากรุณา ดังนี้

๑. ทรงพระราชทานรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน ๙ แห่ง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมายเลข ๕๘-๖๖ ประกอบด้วย

๑) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๘ จังหวัดนนทบุรี
๒) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๐ จังหวัดเชียงใหม่
๔) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๑ จังหวัดเชียงใหม่
๕) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๒ จังหวัดเชียงราย
๖) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๓ จังหวัดร้อยเอ็ด
๗) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๘) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๕ จังหวัดพัทลุง
๙) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖๖ จังหวัดนราธิวาส

๒. ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง 

‘โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์’ ทั้ง ๙ แห่ง ที่คัดเลือกมานี้เป็นโรงเรียนที่ดูแลเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและอยู่ในมูลนิธิฯ จะทำให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ได้รับโอกาสอย่างทัดเทียม มีประสิทธิภาพทั้งวิชาการและทักษะอาชีพ เช่น เกษตรกรรม ทำอาหาร ฯลฯ มากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อันคงไว้ซึ่งความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนและชุมชนดีขึ้น”

ชาวเน็ตแห่ชื่นชม ‘พีระพันธุ์’ ป้องกันกลุ่มทุนค้ากำไรเกินควร หลังประกาศให้ ‘ผู้ค้าน้ำมัน’ ต้องแจ้งต้นทุนธุรกิจเป็นครั้งแรก

ชื่นชมคนทำงานจริง!! ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ ‘พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค’ ที่กล้าทำเพื่อประชาชน ป้องกันกลุ่มทุนค้ากำไรเกินควร หลังประกาศให้ ‘ผู้ค้าน้ำมัน’ ต้องแจ้งต้นทุนน้ำมันทั้งนำเข้า - ส่งออก เป็นครั้งแรก 

จากกรณี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกประกาศกระทรวงให้ผู้ค้าน้ำมันหรือโรงกลั่นน้ำมัน ต้องแจ้งข้อมูลต้นทุนน้ำมัน เพื่อป้องกันการค้ากำไรเกินควร โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 รายงานข้อมูลรายละเอียดราคาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำเข้าและการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทราบ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการบันทึกบัญชีรายวัน พร้อมทั้งแจ้งราคาต้นทุนเฉลี่ยและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนเฉลี่ยของน้ำมันเชื้อเพลิงในทุกไตรมาส และกรณีที่ผู้ค้าน้ำมันปรับปรุงการบันทึกบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องแจ้งให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทราบภายใน 7 วัน โดยข้อมูลที่ได้รับมาจะถือเป็นข้อมูลลับของทางราชการและมีการเก็บรักษาเป็นความลับอย่างที่สุด

แน่นอนว่า ภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว เท่ากับว่า วันที่ 15 เมษายน นี้ ผู้ค้าน้ำมันจะต้องส่งรายงานต้นทุนน้ำมันให้กับทางภาครัฐเป็นครั้งแรก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ภาครัฐไม่เคยทราบข้อมูลในส่วนนี้มาก่อนเลย ดังนั้น การที่ได้ทราบต้นทุนที่แท้จริง จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน และการกำหนดโครงสร้างราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายในอนาคต

ทั้งนี้ ภายหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ ปรากฏว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมาก ได้แสดงความชื่นชมและให้กำลังใจ นายพีระพันธุ์ ผ่านสื่อโซเชียลในแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า นายพีระพันธุ์ ถือว่ามีความกล้าหาญ และตั้งใจทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่เกรงใจกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่แต่อย่างใด เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคนใดกล้าแตะเรื่องเหล่านี้เลย 

สำหรับตัวอย่างความคิดเห็นของชาวเน็ต ที่ส่งถึงนายพีระพันธุ์ เช่น...

“ขอบคุณลุงพีมากค่ะ ท่านเป็นรัฐมนตรีเพียงคนเดียวในรัฐบาลชุดนี้ทำงานเพื่อคนไทยอย่างจริงจัง”
“มีคนดีๆแบบนี้ควรสนับสนุน เป็นคนดีและเก่งอีกคนที่หายากมากครับ”
“ขอบคุณท่านพีระพันธุ์ครับ ประชาชนรอความหวังอยู่ครับ”
“ดีต่อใจ ขอให้ท่านพีระพันธุ์มีความสุข และกระทำการใดๆ ก็สำเร็จ”
“ขอให้ทำได้จริงเพื่อคนไทยนะครับ”
“ขอให้ท่านพีระพันธุ์ทำให้ได้ ประชาชนมองท่านอยู่”
“มันต้องแบบนี้พี่พี ทำเพื่อประชาชนโดยแท้”
“เกลือจิ้มเกลือ เฉียบขาดมันต้องอย่างนี้ ขอบคุณครับ ท่านพีระพันธุ์”
“คุณพีนี่แหละที่สมควรจะเป็นนายกมากกว่าใคร”
“ทำแล้ว ทำต่อให้เห็น พวกเราต้องช่วยท่านไปด้วยกัน”
“คิดดีทำดีทำได้เลยครับ ประชาชนจะสนับสนุนท่านเองตามผลงานที่ปรากฎ”
“ท่านทำงานแบบไม่ออกสื่อ ไม่เอาหน้า แต่ทำเพื่อประชาชน”
“ต้องแบบนี้สิถึงเรียกว่า พูดจริงทำจริง จะรอดูผลงานครับ”
“เยี่ยมครับท่านพี ทำดีทำต่อไปครับผม เป็นกำลังใจให้ท่านครับ”
“คนนี้แหละที่ชาติต้องการ”
“ไปถามดีๆ ไม่ยอมบอกก็ออกกฎซะเลย เก่งมากครับท่านพี”
“ขอสนับสนุนท่านและรอความหวังการแก้ปัญหาราคาพลังงานแพง”
“ขอให้ท่านทำได้จริงครับ ชาวบ้านจะได้มีกินมีใช้บ้าง”
“คนทำจริง แม้จะยากเย็น แต่ตั้งใจแก้ปัญหาให้ประชาชน คนจริงที่หายากในยุคนี้”
“ขอเป็น 1 กำลังใจให้ท่านพีระพันธุ์ มุ่งทำงานล้างระบบพลังงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชน ชาวไทยทุกคนต้องรวมพลังเป็นกำลังหนุนให้สำเร็จให้ได้ครับ”

อย่างไรก็ตาม นายพีระพันธุ์ ระบุว่า การกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันแจ้งต้นทุนในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การปฏิวัติโครงสร้างราคาพลังงานครั้งใหญ่ของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว และ ภายหลังจากนี้ จะเริ่มมีมาตรการต่างๆ ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย ‘รื้อ ลด ปลด สร้าง’ ที่ได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้

โจทย์ใหญ่ ‘นายกฯ หัวหิน’ หลังน้ำดิบผลิตประปาเริ่มขาดช่วง เร่งบริหารจัดการด่วน หวัง ‘หัวหิน’ ไม่ขาดน้ำช่วงสงกรานต์นี้

หลังจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงนี้ ได้ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว และที่เหนื่อยหน่อย คือ เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ดูจะต้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับช่วงสงกรานต์และหลังจากนี้ ภายหลังพบน้ำประปาในเขตเทศบาล เริ่มไหลอ่อน และบางจุดไม่ไหล

แน่นอนว่า สิ่งที่ทางเทศบาลเมืองหัวหิน เร่งทำในตอนนี้เพื่อบรรเทาปัญหา คือ การให้รถรับจ้างบรรทุกน้ำขนาดตั้งแต่ 2,000 ลิตรไปจนถึง 7,000 ลิตร รอเข้าคิวรับน้ำที่โรงผลิตน้ำประปาหัวนา เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปส่งตามสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งรับน้ำไปส่งตามบ้านเรือนประชาชน เพราะขณะนี้บ้านเรือนบางส่วนที่อยู่ปลายสายท่อ มีปริมาณน้ำไหลน้อยลง ทำให้ต้องกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้

เนื่องจากเมื่อช่วง 2 วันก่อน ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. โรงผลิตน้ำประปาเขาแล้ง ได้หยุดจ่ายน้ำประปา เพื่อผันน้ำให้กับโรงผลิตน้ำหัวนาและไร่นุ่น ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน และไม่ไหลในบางพื้นที่ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เช่น ชุมชนทางรถไฟฝั่งตะวันตก ถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่หัวหินซอย 1 ถึงซอย 35 ถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันตก ตั้งแต่หัวหินซอย 2 ถึงซอย 40/1 และชุมชนบ่อฝ้ายทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารและกองการประปาหัวหิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปา ซึ่งมาจากเขื่อนปราณบุรี ที่ขณะนี้เหลือน้ำเพียงร้อยละ 26.51 รวมทั้งจากเขื่อนเพชรบุรี ที่ส่งน้ำมาผลิตน้ำประปา ประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อน ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมีมากขึ้น ทั้งจากที่พักโรงแรม, รีสอร์ต รวมทั้งบ้านเรือนประชาชน อีกทั้งช่วงวันหยุดยาว 3 วันที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ทำให้น้ำที่ส่งมาผลิตน้ำประปาบางส่วนไม่เพียงพอ บางพื้นที่น้ำไหลน้อยหรือไม่ไหล 

ขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ปริมาณการใช้น้ำในเทศบาลเมืองหัวหินมีมากขึ้น ทำให้กองการประปาเทศบาลฯ จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำช่วงสงกรานต์นี้ 

รวบตึง!! จุดเล่นน้ำ ‘สงกรานต์ 2567’ สาดสนุกเย็นชุ่มฉ่ำ 5 ภาคทั่วไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รวมพิกัด กิจกรรมงาน ‘เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2567’ ทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศไทย

นำขบวนโดยไฮไลต์อย่างงาน ‘Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567’ ในวันที่ 11-15 เมษายน 2567 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยนำเสนอภาพลักษณ์ความสวยงามของประเพณีสงกรานต์ไทยด้วยขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์กว่า 20 ขบวน พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักแสดงและผู้ร่วมขบวนแห่กว่าพันคน เคลื่อนจากถนนราชดำเนินกลางสู่ท้องสนามหลวง พร้อมกิจกรรมนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ Soft Power หลากหลายสาขาบริเวณท้องสนามหลวง

ซึ่งจะทำให้สงกรานต์เป็นเทศกาลที่จะอยู่ในความทรงจำและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองประเพณีที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าของชาวไทย

>>พิกัดใน ‘กรุงเทพฯ’
💧Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024
🗓9 - 16 เม.ย. 67 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

💧THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2024 ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗
🗓10 - 21 เม.ย. 67 ICONSIAM กรุงเทพมหานคร

💧Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567
🗓11 - 15 เม.ย. 67 ถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวง

💧SONGKRAN BAZAAR MUSIC FESTIVAL 2024
🗓11 - 15 เม.ย. 67 ลานกิจกรรมสวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก

💧Siam Songkran Music Festival 2024
🗓12 - 15 เม.ย. 67 RCA CENTRAL PARK กรุงเทพมหานคร

💧S2O SONGKRAN MUSIC FESTIVAL
🗓13 - 15 เม.ย. 67 Live Park (Rama 9)

💧Samyan Water Street - สามย่านถนนสงกรานต์ 2024
🗓13 - 15 เม.ย. 67 ถนนสามย่าน-บรรทัดทอง

🔴พิกัดใน ‘ภาคเหนือ’🔴

 📌เชียงใหม่
💧งานป่าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
🗓1 - 15 เม.ย. 67 ทั่วเมืองเชียงใหม่

💧งานประเพณีสงกรานต์ วัดพระธาตุสบฝาง
🗓5 - 17 เม.ย. 67 ชายหาดริมน้ำกก วัดพระธาตุสบฝาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย

💧สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยปีใหม่เมือง
🗓6 - 8 เม.ย. 67 วัดเจดีย์เหลี่ยม

💧กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ (11 วัด)
🗓7 - 18 เม.ย. 67

💧Water War Chiang Mai
🗓13 เม.ย. 67 ลานม่วนใจ๋ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 📌กำแพงเพชร
💧ประเพณีสงกรานต์ 
🗓1 - 30 เม.ย.67 เกาะกลางแม่น้ำปิง

 📌ลำปาง
💧งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2567
🗓7 - 13 เม.ย. 67 ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

 📌พิษณุโลก
💧ประเพณีสงกรานต์นครไทย
🗓11 - 20 เม.ย. 67 พระบรมราชานุสาวรีย์ อ.ขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย

 📌น่าน
💧สงกรานต์ปลอดภัย บนถนนข้าวแต๋น 
🗓13 - 15 เม.ย. 67 หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน หรือถนนสุมนเทวราช

 📌อุตรดิตถ์
💧งานประเพณีสงกรานต์ลับแล
🗓12 -14 เม.ย. 67 ตลาดเทศบาลศรีพนมมาศ/วัดศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์

💧Uttaradit Songkran Music Festival 2024
🗓13 - 15 เม.ย. 67 ถนนหลง-หลิน (ถนนผลไม้โรงรถจักร)

💧งานประเพณีสงกรานต์ไทยวนน้ำอ่าง
🗓14 - 16 เม.ย. 67 ลานวัฒนธรรมวัดไชยมงคล ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

 📌เชียงราย
💧ประเพณีป๋เวณีปี๋ใหม่เมือง
🗓13 - 16 เม.ย. 67 อำเภอเมืองเชียงราย

 📌สุโขทัย
🗓7- 20 เม.ย. 67
💧ประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว - วัดหาดเสี้ยว
💧ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ ศรีสัชนาลัย - ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท
และ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
💧ประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารดี ดนตรีสนุก เมืองสวรรคโลก - สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อำเภอสวรรคโลก
💧ประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย - เมืองสุโขทัยและสวนสาธารณะริมแม่น้ำยม
💧ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง - อนุสาวรีย์เจ้าหมื่นดั้ง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย

📌พิจิตร
💧ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร
🗓11 - 13 เม.ย. 67 บริเวณหน้าศาลหลักเมือง อุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตร

📌แพร่
💧งานประเพณีสงกรานต์ ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแพร่ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา
🗓13 - 17 เม.ย. 67 ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

🔴พิกัดในภาคอีสาน

📌ขอนแก่น
💧งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว
🗓8 - 15 เม.ย. 67 ถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์)

📌อุบลราชธานี
💧Ubon ratchathani songkran festival 2024 @Central Ubon
🗓9 - 16 เม.ย. 67 เซ็นทรัลอุบล

📌สกลนคร
💧มหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกลละเป๋อ
🗓12 - 15 เม.ย. 67 สระพังทอง, วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, ลานร.5

📌มุกดาหาร
💧งานสงกรานต์สองฝั่งโขง 4 แผ่นดิน อินโดจีน มุกดาหาร
🗓13 - 15 เม.ย. 67 บริเวณจวนผู้ว่าฯ หลังเก่า หอนาฬิกา, วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

📌บุรีรัมย์
💧สืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย เทศกาลสงกรานต์ ย้อนยุคงานวัด
🗓12 - 14 เม.ย. 67 วัดกลางอารามหลวง

💧งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์
🗓12 - 14 เม.ย.67 วัดโนนสูงทุ่งสว่าง

💧สืบสานประเพณีสงกรานต์ แห่ผ้าขึ้นภูเขาไฟ ไหว้พระใหญ่
🗓13 - 15 เม.ย. 67 วนอุทยานเขากระโดง

📌นครพนม
💧ประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวปุ้น
🗓15 เม.ย. 67 ลานพนมนาคา และลานกิจกรรมพญาศรีสัตตนาคราช

📌หนองคาย
💧มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2567
🗓12 - 18 เม.ย. 67 ลานวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

📌อุดรธานี
💧UDON SONGKRAN FESTIVAL 2024
🗓12 - 16 เม.ย. 67 UD TOWN จังหวัดอุดรธานี

💧สงกรานต์เมืองอุดรธานี "สาดน้ำสีดอกจาน...สงกรานต์เมืองอุดร"
🗓13- 16 เม.ย. 67 ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ลานบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีและบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

📌บึงกาฬ
💧งานสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ
🗓13 - 15 เม.ย. 67 ณ ริมโขงถนนข้าวเม่า เทศบาลเมืองบึงกาฬ

💧ประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่
🗓19 - 21 เม.ย. 67 ณ วัดโพธาราม อ.เมือง จ.บึงกาฬ

📌สุรินทร์
💧งานมหาสงกรานต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์
🗓13 - 14 เม.ย. 67 หน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์

📌ชัยภูมิ
💧หาบน้ำเขื่อนฮดธาตุ พระธาตุชัยภูมิ
🗓12 - 16 เม.ย. 67 ณ พระธาตุชัยภูมิ บ้านภูสองชั้น ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ

📌เลย
💧ประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา
🗓14 เม.ย. 67 วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว

💧พิธีแห่สรงน้ำพระพุทธนาวาบรรพต ประจำปี 2567
🗓15 เม.ย.67 ยอดอุทยานแห่งชาติภูเรือ

💧พิธีแห่ดอกไม้ บูชาพระธาตุศรีสองรัก
🗓15 เม.ย. 67 บ้านพักเจ้าพ่อกวน บ้านพักเจ้าแม่นางเทียม และพระธาตุศรีสองรัก

💧ประเพณี "แห่ข้าวพันก้อนเพื่อถวายแด่องค์พระธาตุศรีสองรัก"
🗓16 เม.ย. 67 บ้านพักเจ้าพ่อกวน บ้านพักเจ้าแม่นางเทียม และพระธาตุศรีสองรัก

📌นครราชสีมา
💧ประเพณีสงกรานต์โคราช "แห่พระคันธารราฐ แห่ลอดประตูชุมพล
🗓12 - 15 เม.ย. 67 ณ ขบวนแห่เริ่มจาก วัดพระนารายณ์มหาราชฯ และวัดในเขตประตูเมือง ถึงประตูชุมพล อำเภอเมืองนครราชสีมา

💧เทศกาลสงกรานต์ Festival
🗓13 - 15 เม.ย. 67 ณ ตลาดน้ำบึงหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา

📌ยโสธร
💧งานประเพณีวันสงกรานต์
🗓13 - 19 เม.ย. 67 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร

🔴พิกัดในภาคกลาง

📌สมุทรสงคราม
💧งานนมัสการและสรงน้ำ หลวงพ่อบ้านแหลม
🗓12 - 18 เม.ย. 67 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

💧แม่กลองสะเทือนปลาทูสะดุ้ง Songkran Music Festival 2024
🗓12 - 17 เม.ย. 67 ลานร้านทรัปเปิ้ลทอยส์ อ.เมือง (ติดถนนบายพาสหลังโรงเรียนสารสาสน์)

📌นนทบุรี
💧งานประเพณีวันสงกรานต์ไทย-รามัญ
🗓12 - 14 เม.ย. 67 วัดปรมัยยิกาวาส อ.ปากเกร็ด

📌สุพรรณบุรี
💧เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์
🗓13 - 17 เม.ย. 67 ถนนอาทิวราห์ และเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

📌สมุทรปราการ
💧ประเพณีแห่หงส์ - ธงตะขาบ (สงกรานต์พระประแดง)
🗓19 - 21 เม.ย. 67 วัดกลางสวน อำเภอพระประแดง

💧ประเพณีหมากรุกคน ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง (วัดคลองตาเจี่ย)
🗓14 เม.ย. 67 วัดราษฎร์บำรุง (คลองตาเจี่ย) ต.บางปู อ.เมือง

💧ประเพณีสงกรานต์พระประแดง
🗓19 - 21 เม.ย. 67 หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง

📌สมุทรสาคร
💧สืบสานประเพณีสงกรานต์ รวมใจไทยรามัญ - บ้านไร่
🗓13 - 18 เม.ย. 67 ณ วัดบ้านไร่เจริญผล

💧งานสืบสานประเพณีสงกรานต์
🗓13 เม.ย. 67 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ หน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร

📌สิงห์บุรี
💧สงกรานต์บ้านระจัน
🗓13 - 15 เม.ย.67 วัดโพธิ์เก้าต้น และตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

💧พิธีปารุปะนัง ห่มผ้าองค์พระนอนจักรสีห์
🗓15 เม.ย. 67 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

📌เพชรบุรี
💧งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
🗓13 เม.ย. 67 หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ และชายหาดชะอำ อ.ชะอำ

📌พระนครศรีอยุธยา
💧สงกรานต์นครกรุงเก่า 2567 "อยุธยามหาสนุกสุข ศักดิ์สิทธิ์"
🗓13 - 15 เม.ย. 67 เมืองพระนครศรีอยุธยา

💧งานประเพณีสงกรานต์ชาวมอญวัดทองบ่อ ปี 2567
🗓13 เม.ย. 67 วัดทองบ่อ ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน

📌อ่างทอง
💧มหาสงกรานต์ถนนข้าวสุก เฟสติวัล 2024
🗓13 - 16 เม.ย. 67 ถนนข้าวสุก อำเภอวิเศษชัยชาญ

📌ลพบุรี
💧ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม
🗓15 เม.ย. 67 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร อำเภอเมือง

📌ปทุมธานี
💧รังสิตสาด
🗓18 - 21 เม.ย. 67 ESC Park รังสิต

📌ประจวบคีรีขันธ์
💧หัวหินคอกระเช้า-เสื้อลายดอก ตอนสีสันไฟ
🗓11 - 13 เม.ย. 67 ตลาดนัดแพไม้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

📌ราชบุรี
💧มหกรรมสงกรานต์ ถนนข้าวไข่เจียวเมืองราชบุรี 2567
🗓11 - 17 เม.ย. 67 บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา (ถนนวรเดช, ถนนวิชิตสงคราม, ถนนคฑาธร)
อ.เมือง จ.ราชบุรี

📌นครปฐม
💧งานประเพณีสงกรานต์ (ถนนต้นสน)
🗓16 เม.ย. 67 บริเวณถนนต้นสนตลอดสาย (ถนนราชดำเนิน) อ.เมือง จ.นครปฐม

🔴พิกัดในภาคตะวันออก

📌ชลบุรี

💧ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน
🗓16 - 17 เม.ย. 67 ชายหาดบางแสน

💧งานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ
🗓17 - 18 เม.ย. 67 ชายหาดบางพระ

💧งานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำและสงกรานต์เกาะสีชัง
🗓18 เม.ย. 67 เกาะขามใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง

💧งานประเพณีวันไหลนาเกลือ
🗓18 เม.ย. 67 สวนสาธารณะลานโพธิ์

💧งานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว
🗓19 - 29 เม.ย. 67 เกาะลอย

💧งานประเพณีวันไหลพัทยา
🗓19 เม.ย. 67 วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ชายหาดพัทยา

💧งานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา
🗓20 เม.ย. 67 สวนสาธารณะลานโพธิ์

💧งานประเพณีวันไหลบางเสร่
🗓20 เม.ย. 67 หาดบางเสร่

📌ตราด
💧โครงการ HEY HA MaHaSongKran เฮฮา มหาสงกรานต์ (ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์)
12 - 13 เม.ย. 67 จังหวัดตราด

📌ฉะเชิงเทรา
💧สรงสนาน สงกรานต์แปดริ้ว 2567
🗓13 - 15 เม.ย. 67 บริเวณโดยรอบ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

📌จันทบุรี
💧อาบน้ำพระจันทร์ สงกรานต์ราตรี
🗓12 - 13 เม.ย. 67 ณ ถนนข้าวทิพย์

💧มหาสงกรานต์ตะปอนตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท
🗓14 - 17 เม.ย. 67 ณ วัดตะปอนน้อย วัดตะปอนใหญ่

🔴พิกัดในภาคใต้

📌ภูเก็ต
💧งาน Patong Festival On The Beach
🗓12 - 14 เม.ย. 67 หาดป่าตอง / บางลา ป่าตอง

💧Phuket Heritage Wave 2024 (Songkran in Phuket Old Town)
🗓13 เม.ย. 67 ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

💧เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย Water Festival 2024
🗓15 - 16 เม.ย. 67 ถนนดีบุก เมืองเก่าภูเก็ต

💧สงกรานต์โนแอล Songkran No Alcohol 2024
🗓13 เม.ย. 67 บริเวณถนนหน้าไลม์ไลท์อเวนิว

📌สุราษฎร์ธานี
💧Songkran @ ซอยจุฬา
🗓12 - 15 เม.ย. 67 ซอยจุฬา อ.เมือง

💧SURAT WATER SPLASH FESTIVAL 2024
🗓13 - 14 เม.ย. 67 ลานข้างห้างสหไทย การ์เด้น พลาซ่า

💧สมุยเริงร่า เฮฮาหน้าทอน สะท้อนวิถีไทย
🗓13 เม.ย. 67 ถนนสายกลางวัฒนธรรมชุมชนหน้าทอน เกาะสมุ

📌สงขลา
💧งาน Hatyai Midnight Songkran
🗓12 - 13 เม.ย.67 ถนนธรรมนูญวิถี, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3, ถนนเสน่หานุสรณ์ หาดใหญ่

💧งาน CENTRAL HATYAI 2024
🗓12 - 16 เม.ย. 67 ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

📌พังงา
💧มหาสงกรานต์ "ถนนข้าวดอกข่า ครั้งที่ 5
🗓11 - 13 เม.ย. 67 ขุมน้ำหนองมูลตะกั่ว เทศบาลตำบลคึกคัก
.📌ระนอง

💧สงกรานต์ระนอง มหานครน้ำแร่
🗓13 - 14 เม.ย. 67 บริเวณถนนเรืองราษฎร์

📌นครศรีธรรมราช
💧เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร
🗓13 - 16 เม.ย. 67 สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

‘ผู้ประกอบการหัวหิน’ หวั่น!! น้ำประปาไม่พอใช้ช่วงสงกรานต์ ด้าน ‘นายกฯ หัวหิน’ ปรับแผนบริหารน้ำประคองหยุดยาว

สถานการณ์การผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองหัวหินยังคงน่าเป็นห่วง เพราะความต้องการใช้น้ำมีปริมาณมากกว่าช่วงปกติ รวมทั้งสถานประกอบการต่าง ๆ ยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงต้องว่างแผนบริหารจัดการน้ำแบบวันต่อวันขณะนี้

เมื่อไม่นานมานี้ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่โรงผลิตน้ำประปาหัวนา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา 1 ใน 4 โรงของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยพบว่าหลังจากงานนี้มีการผันน้ำจากโรงผลิตน้ำประปาเขาแล้ง ระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำโรงผลิตน้ำประปาหัวนา ประมาณ 6 ชั่วโมง ทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างมากเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตเทศบาลเมืองหัวหินลดลงบางส่วนเท่านั้น แต่หลังจากหยุดการผันน้ำเข้ามาที่โรงผลิตน้ำประปาหัวนา ตั้งแต่เย็นวันที่ 10 เม.ย.ถึงเที่ยงวันที่ 11 เม.ย. โรงผลิตน้ำประปาหัวนาเดินหน้าผลิตน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่าโรงผลิตน้ำประปาหัวนา ซึ่งมีน้ำจากเขื่อนปราณบุรี ที่มาลงในอ่าง 2 ท่อ และเสริมอีก 1 ท่อนั้น ยังคงไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำที่มีความต้องการมากในแต่ละวันในช่วงนี้ ขณะที่ระดับน้ำก็เริ่มลดลงไปอีก แม้ในภาพรวมการผลิตน้ำประปาจาก 4 โรงจะได้เฉลี่ยวันละ 7 หมื่นกว่าคิว หรือเดือนละ 2 ล้านกว่าคิว แต่ขณะนี้มีปริมาณการใช้น้ำที่มากขึ้น

ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่าอาจต้องใช้ระบบการผันน้ำจากโรงผลิตน้ำประปา ลงมาอ่างน้ำที่หัวนา เพื่อเติมในช่วงกลางคืน เนื่องจากน้ำที่ส่งผ่านท่อจากเขื่อนเพชรบุรีที่ผ่านมาลงโรงผลิตน้ำของกองการประปาหัวหิน ก็มีปริมาณน้ำที่มาลดลงจากที่คาดว่าจะได้ 500 คิวต่อชั่วโมง แต่ตอนนี้ลดลงเหลือเพียง 180 คิวต่อหนึ่งชั่วโมง เพื่อรองรับความต้องการน้ำของทั้งโรงแรม, รีสอร์ต, คอนโดฯ ห้างขนาดใหญ่ ร้านอาหารมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และต้องเตรียมพร้อมที่จะสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

ขณะเดียวกัน เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร ตอนนี้ได้มีการปรับการใช้น้ำเล่นสงกรานต์ในอุโมงค์น้ำเป็นรูปแบบของการใช้หัวสเปรย์ น้ำที่พ่นออกมาเป็นละอองน้ำเท่านั้น และบางส่วนใช้โฟมเข้ามาเสริม รวมทั้งงานประเพณีสงกรานต์คอกระเช้าที่ภาคเอกชนจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันแรก ก็ต้องงดการเปิดอุโมงค์น้ำออกไป และรวมถึงการใช้ระบบสเปรย์น้ำที่พ่นออกมาเป็นละอองน้ำก็ต้องจัดการให้ดีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทราบว่าทางผู้ประกอบการโรงแรม, รีสอร์ต, คอนโดฯ, ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งประชาชนต่างมีความเข้าใจและร่วมที่จะช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หัวหินไปให้ได้

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาอีกด้าน ทางเทศบาลเมืองหัวหิน ก็ได้จัดรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำประปาให้บ้านเรือนประชาชนที่น้ำไหลน้อยและไม่ไหลในบางจุด ตามที่มีประชาชนแจ้งเข้ามาที่เทศบาลเมืองหัวหิน และจัดส่งรถน้ำให้บริการตามคิว ซึ่งชาวบ้าน และร้านค้าบอกตรงกันว่าปีนี้ช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำประปาที่ไหลเข้ามาตามบ้านเรือนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งบางครั้งต้องสั่งซื้อน้ำเข้ามาเพื่อสำรองน้ำเอาไว้ในช่วงที่ปริมาณน้ำไปเพียงพอต่อความต้องการ และเตรียมภาชนะไว้ใส่น้ำเอาไว้ให้เพียงพอ

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ให้บริการรถน้ำที่โรงผลิตน้ำประปาหัวนา ยังคงมีการนำรถมารอรับน้ำทั้งขนาด 1 พันลิตร 2 พันลิตร ไปจนถึงรถใหญ่ ขนาด 1 หมื่นลิตร ที่มาจอดรอเข้าคิวรับน้ำตลอดทั้งวันจนถึงกลางคืน ซึ่งมีหัวจ่ายน้ำ 2 หัว หากมีรถน้ำของเทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาจะสามารถรับน้ำได้ 1 หัวทันที ซึ่งผู้ให้บริการรับจ้างขนน้ำบอกว่าช่วงนี้โรงแรม รีสอร์ต คอนโดฯ ห้างสรพสินค้ามีความต้องการน้ำไว้สำรองเป็นจำนวนมาก รถน้ำแต่ละคันวันละไม่ต่ำกว่า 5 เที่ยว

ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามนายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ข้อมูลว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนปราณบุรียังคงจัดส่งน้ำได้เพียงพอไปจนถึงช่วงพฤษภาคม-กรกฎาคม ซึ่งหากยังคงมีน้ำใช้การในระดับ 90 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็จะยังคงเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ในส่วนของน้ำที่ส่งมาตามท่อให้เทศบาลเมืองหัวหินใช้เฉลี่ยวันละประมาณ 3 หมื่นลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปีนี้ทางกรมฝนหลวง ก็ได้เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหลังวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะใช้กองบินที่ 5 เป็นจุดขึ้นลงของเครื่องบินฝนหลวง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยในการปฏิบัติการฝนหลวง 

‘ปทส.’ เผย ความคืบหน้าคดี ‘กากแคดเมียม’ ยัน!! ขณะนี้พบ 1.25 หมื่นตันแล้ว จาก 1.3 หมื่นตัน

(12 เม.ย.67) ที่กองปราบปราม ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีกากแคดเมียมว่า

สำหรับกากแคดเมียมที่ตรวจพบแล้วกว่า 1.2 หมื่นตันนั้นขณะนี้ บก.ปทส. อยู่ระหว่างการขออนุญาตสอบสวนจากกองบัญชาการสอบสวนกลาง เมื่อได้รับอนุญาต จะดำเนินการตรวจสอบการขนย้ายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก

ส่วนเหตุผลที่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหา นายเจษฎา เก่งรุ่งเรืองชัย กรรมการบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด นั้น เพราะ บริษัท เจ แอนด์ บีฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นที่ปลายทางที่ลงของกากแคดเมียม ดังนั้น การดำเนินการเรื่องครอบครองวัตถุอันตรายฯ จึงต้องดูเจตนาก่อน เพราะต้องประกอบด้วย 4 พ.ร.บ. ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร, พ.ร.บ.แร่, พ.ร.บ.สาธารณสุข, พ.ร.บ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เท่ากับว่าตอนนี้จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้แค่ ผิด พ.ร.บ.โรงงาน เท่านั้น

นอกจากนี้ ในการขนกากแคดเมียมดังกล่าว เชื่อว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐให้ความร่วมมือ ซึ่งเชื่อได้ว่าทำกันเป็นขบวนการ โดยตอนนี้ต้องรอให้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับอุตสาหกรรมจังหวัดก่อน แต่ก่อนหน้านี้ทีมสอบสวนได้มีการลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อข้อมูลเอกสารต่าง ๆ แล้ว แต่ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ประสงค์ที่จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเอง โดยผ่านการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ซึ่งหากคณะกรรมการชุดนี้ได้รวบรวมเอกสารแล้ว ทางตำรวจก็จะขอนำมาดำเนินการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนบกพร่อง และจะประสาน บก.ปปป. ดำเนินคดีต่อไป

ส่วนกากแคดเมียมที่เหลือ ที่ยังตรวจไม่พบนั้น หากอิงจากข้อมูลการขนส่งที่ระบุว่า มีทั้งหมด 1.3 หมื่นตัน แต่ขณะนี้พบแล้วกว่า 1.25 หมื่นตัน ซึ่งถือว่าใกล้เคียงมากแล้ว ซึ่งอาจจะครบแล้วเพราะการที่เข้าไปตรวจดู ก็เป็นการประมาณการณ์จากถุงที่บรรจุ ไม่ได้ชั่งจริง ดังนั้น จึงต้องรอให้มีการตรวจสอบตาชั่ง ตรวจสอบการขนให้ชัดเจน 

‘เด็กไทยบางส่วน’ ยึดค่านิยมตาม ‘เด็กฝรั่ง’ อยากใช้ชีวิตเอง ไม่ต้องดูแลพ่อแม่ แต่กลับ ‘ประพฤติตน’ ตรงกันข้าม

(12 เม.ย. 67) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ‘Vee Chirasreshtha’ โพสต์ข้อความระบุว่า…

“อยากเป็นอย่าง ‘ฝรั่ง’ อยากมีค่านิยมแบบ ‘เลี้ยงตัวเอง’ ไม่ต้องเลี้ยงพ่อแม่แบบฝรั่ง แต่ไม่ทำอย่างเด็กฝรั่ง ไม่ไปหาเงินเองตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ไม่ไปทำงานพาร์ตไทม์ เสียภาษีหนัก ๆ แบบวัยรุ่นฝรั่งเขาทำกัน ‘ตลกดี’ วัยรุ่นฝรั่งอายุ 16 เขาไปทำงานหาเงิน จ่ายค่าเทอม ค่าน้ำมันรถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทำได้อย่างเขาหรือเปล่า?”

ภายหลังจากโพสต์ข้อความไปแล้ว ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น 

-เลือกเอาเฉพาะที่ถูกใจ หลัก ๆ คืออันไหนที่กูสบายนะแหล่ะเอาหมด

-ไม่ต้องฝรั่งเลย คนไทยที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ เกิดที่นั้น ก็ทำงานหาเงินเองทั้งนั้น

-20 แล้วยังขอตังค์อยู่เลย

-ก็รับงานทำลายชาติ หาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ ออกจากบ้านและระบบการศึกษาตั้งแต่อายุ 14 แล้วไง เงินดี ภาษีไม่ต้องเสีย เป็นไอดอลให้คนทำตาม แต่คนทำตามไม่ได้อะไรนะ

- เอาไรมาก ภาษีกู = Vat7% อยู่เลย เป็นต้น

‘ประภาภรณ์ เชยวัดเกาะ’ อดีตผู้สมัคร สส.หญิง แห่งสุโขทัย มากความสามารถด้านธุรกิจ และงานเพื่อพัฒนาจังหวัด

(12 เม.ย.67) วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับ ‘มาดามเปิ้ล’ หรือ ประภาภรณ์ เชยวัดเกาะ หญิงเก่งแห่งจังหวัดสุโขทัย โดย มาดามเปิ้ล อายุ 45 ปี มีชื่อเสียงโด่งดังจากที่เธอเคยเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมายเลข 9 ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสุโขทัย เขต 1 แต่น่าเสียดายที่พ่ายแพ้ให้กับ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ จากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเสียงไปเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนนรวม 32,130 หรือ 36.04% ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย อีกด้วย

ซึ่ง เปิ้ล ประภาภรณ์ เป็นที่รู้จักทั้งในด้านธุรกิจ และยังเคยทำงานมากมายเพื่อพัฒนาจังหวัดสุโขทัย อาทิ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย, รองประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย, เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสุโขทัย, เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมายเลข 9 ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสุโขทัย เขต 1

รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการสร้างซีรีส์วัยรุ่น ‘Be My Boy รักแล้วไงหยุดไม่ได้แล้วล่ะ’ จากนวนิยายวัยรุ่น สุดฮิตมาเป็นซีรีส์ ออนแอร์ทางช่อง 5 เมื่อปี 2561 อีกด้วย

'พล.ต.ท.สำราญฯ' ลงพื้นที่ชายแดนใต้ แถลงผลการจับกุมยาเสพติด 4 เครือข่าย และตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ กำชับมาตรการดูแลประชาชน ในช่วงเทศกาลรายอ และเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (12 เม.ย.67) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อ.เมือง จ.ยะลา พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผบ.ศปก.ตร.สน. และ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.(1) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ได้ร่วมแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ จำนวน 4 เครือข่าย ผู้ต้องหา 10 คน ตรวจยึดยาเสพติด ไอช์ จำนวน 681 กก., ยาบ้า จำนวน 930,000 เม็ด, อาวุธปืน 2 กระบอก และตรวจยึดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมูลค่าประมาณ 3,900,000 บาท พร้อมทั้งได้ประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล ให้มีความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านจราจร สามารถดูแลประชาชนในห้วงเทศกาลรายอ และเทศกาลสงกรานต์

ต่อมาช่วงบ่าย พล.ต.ท.สำราญ ฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฐาน มว.ฉก.นปพ.นธ.21 อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และฐาน มว.ฉก.นปพ.ปน.32 อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาของหน่วยและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข ตลอดจนการวางมาตรการการปฏิบัติในการป้องกันหน่วย การป้องกันการโจมตี รวมถึงการปฎิบัติการเชิงรุกและรับ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการ โดยเชื่อมั่นว่ากำลังพลในพื้นที่มีพร้อมที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ในห้วงเทศกาลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศบภ.ทรภ.1 ตรวจความพร้อม 5 จุดบริการ ปชช. ช่วงสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. พลเรือตรีกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/รองผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 (รอง ผบ.ทรภ.1/รอง ผอ.ศบภ.ทรภ.1)
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจความพร้อมของจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ใน ศบภ.ทรภ.1 และหน่วยราชการในพื้นที่ และให้แนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมทั้งมอบกระเช้าบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดบริการประชาชน หน้าประตูใหญ่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จุดบริการประชาชน หน้าค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน

จุดบริการประชาชน ปั๊มนำ้มัน ปตท. กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จุดบริการประชาชน ชายหาดบางเสร่ (ทัพเรือภาคที่ 1) และจุดบริการประชาชน หมวดทางหลวงสัตหีบ (กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 ฐานทัพเรือสัตหีบ) ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top