จันทบุรี - ประชุมเตรียมพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - ไฟป่า - หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

วันนี้ ( 17 พ.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2564 – 2565 ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ พลเรือน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนร่วมประชุม

ทั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาได้สรุปสถานการณ์น้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกมากและเกษตรกรได้น้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรแต่ต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้เพียงพอเนื่องจากฤดูหนาว และแล้งจะยาวนาน ขณะที่ชลประทานจังหวัดได้รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ

ข้อมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พบว่าที่อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย อ.เขาคิชฌกูฏ มีปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บได้ 111.43 %  / อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธปริมาณน้ำในอ่าง 111.58 % / อ่างเก็บน้ำคลองประแกดมีปริมาณน้ำในอ่าง 105.32 % / เขื่อนคิรีธารมีประมาณน้ำ ณ ปัจจุบัน 99.11 % และเขื่อนพลวงมีประมาณน้ำ 99.32 % 

 

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งแล้วอย่างเป็นระบบ มีการถอดบทการบริหารจัดการน้ำจากข้อมูลปีที่ผ่านมามีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรไว้แล้วเบื้องต้น อย่างไรก็ตามด้านไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ปภ.จังหวัด / ปภ.เขต 17 จันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการป้องกันแก้ไขตามแผนเพื่อลดความรุนแรงของไฟป่า หมอกควัน PM 2.5 และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในเบื้องต้นอย่างเป็นระบบแล้ว 


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี

พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก