ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

“ความซื่อสัตย์ต่อหน้า 
ต่างกันอย่างดินกับฟ้า
เมื่อนำมาเทียบกับ 
ความซื่อสัตย์ลับหลัง”

- ท่านพุทธทาสภิกขุ -