EFL Learning Centre ลงนาม MOU จัดตั้ง 'ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานต่างประเทศ EFL-WATC'

EFL Learning Centre ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานต่างประเทศ EFL – Working Abroad Training Centre (WATC) ร่วมกับ 3 แห่งแรกในอีสาน - เหนือ โอกาสเพิ่มรายได้คนไทยปีละกว่า 1 ล้านบาท
 
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.EFL Learning Centre สถาบันภาษาแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ หลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ Training Qualifications UK สหราชอาณาจักร โดย Mr. John Quinn ผู้สอบ IELTS Examiner (License No.97130) ของ University of Cambridge ESOL ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (International English Language Testing System: IELTS) และ ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้บริหาร EFL Learning Centre ลงนาม บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) จัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานต่างประเทศ EFL – Working Abroad Training Centre (WATC)” ร่วมกับ 3 องค์กร ดังต่อไปนี้

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ (PC-TECH) จังหวัดสกลนคร โดย นาย บุญเสริม เสริมสกุล ประธานบริหารวิทยาลัย เป็นตัวแทนในการลงนาม MOU เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานต่างประเทศ (EFL-WATC) ในพื้นที่ของวิทยาลัย PC-TECH ซึ่งก่อตั้งมากว่า 46 ปี และ มีจำนวนนักศึกษากว่า 1,700 คน และเป็นวิทยาลัยอาชีวเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จัดตั้งศูนย์ EFL-WATC นี้เพื่อมุ่งยกระดับUpskill ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานในระดับนานาชาติได้ รองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสการสร้างรายได้ มีอาชีพที่ก้าวหน้ามั่นคงแนวใหม่ และสอดคล้องกับระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลกที่กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Silver Economy (สังคมสูงวัย)

2. พิมาน ล้านนา ซึ่งเป็น Chiang Mai Old Town Wellness  Residence - ที่พักสำหรับคนรักความเป็นส่วนตัวและรักสุขภาพใจกลางเมืองเก่าเชียงใหม่ ที่ให้การบริการด้านห้องพักควบคู่ไปกับการบริการด้านสุขภาพ   ซึ่งเหมาะ สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวที่ต้องการที่พักอาศัยที่ให้บรรยากาศการดูแลดุจญาติมิตร อันเป็นที่นิยมจากชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ โดยการบริหารงานของนางประณยา สีห์พิริโยดม ตำแหน่งผู้จัดการ พิมานล้านนา เป็นตัวแทนเข้าลงนามจัดตั้งศูนย์ EFL-WATC 

3. อิศวอินเตอร์ไลฟ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนบริบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักเรียนทั้งชาวไทยและต่างประเทศรอบอาเซียนให้ความเชื่อมั่นเข้ารับการอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ และมีหลักสูตรอบรมที่ทันสมัยเตรียมพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และเป็นที่ต้องการของสังคม อาทิหลักสูตรผู้ช่วยห้องไตเทียม ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการห้องยา เป็นต้น นายเอกกพล สุวรรณ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิศวอินเตอร์ไลฟ์ ได้ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ EFL-WATC เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะทำงานในระดับนานาชาติต่อไป

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาว ภารดี ตั้งตระกูล IELTS Business Development Officer, Northern Thailand ตัวแทนจาก IDP IELTS ซึ่งเป็นเจ้าของข้อสอบร่วม IELTS (IELTS Co-owner) เข้าเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการพัฒนาหลักสูตรของ EFL Learning Centre ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง EFL Learning Centre กับ กลุ่มสมาคมสถาบันอุดมศึกษา Dual Enrollment Consortium ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ EFL เพื่อการสะสมหน่วยกิตเทียบโอนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยโครงการจัดตั้งศูนย์ EFL – WATC นี้มุ่งเน้นที่จะ Upskill ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สร้างโอกาสให้ผู้ที่จบหลักสูตรของ EFL มีโอกาสเพิ่มรายได้ปีละกว่า 1 ล้านบาทในประเทศอังกฤษและออสเตรเลียอีกด้วย ตัวอย่าง หากนักเรียนผ่านการทดสอบระดับนานาชาติ IELTS ตัวอย่าง ผลตอบแทนงานดูแลผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษ เช่น การันตีรายได้เบื้องต้น เดือนละ 80,000-90,000 บาท สิทธิรักษาพยาบาลเหมือนคนอังกฤษ ได้รับสิทธิสมัครผู้อาศัยถาวรในประเทศอังกฤษ ได้รับสิทธิศึกษาอบรมฟรีเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพในประเทศอังกฤษ เป็นต้น


พัฒนชัย/เชียงใหม่