ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 : ท่านพุทธทาสภิกขุ

สุขแท้...
เกิดจากความสงบเท่านั้น
ส่วนสุขที่เกิดจากความวุ่นวาย
เป็นเพียงความสนุก
หาใช้ความสุขไม่


- ท่านพุทธทาสภิกขุ -