ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 : ท่านพุทธทาสภิกขุ

ปัญหา...เป็นสิ่งที่เราต้องแก้
กรรม...เป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้
ทุกข์..เป็นสิ่งที่เราต้องดับ
เหล่านี้เป็นภาระชีวิตของเรา

-ท่านพุทธทาสภิกขุ-