ฝนหลวงของในหลวง ร.9 หยาดน้ำจากฟ้าที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย | THE STATES TIMES STORY เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร EP.78

"...แต่มาเงยดูท้องฟ้า มีเมฆ ทำไมมีเมฆอย่างนี้ ทำไมจะดึงเมฆนี่ลงมาให้ได้ ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนทำได้ มีหนังสือ เคยอ่านหนังสือทำได้..."

นี่คือพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร ในภาคอีสาน เมื่อปีพ.ศ. 2498 ซึ่งพระองค์ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรและนักประดิษฐ์เข้าเฝ้าฯ แล้วพระราชทานแนวความคิดนั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล นำไปทดลองต่อยอด

จนถึงปี พ.ศ. 2512 คณะปฏิบัติการฝนหลวง จึงได้ทดลองจริงเป็นครั้งแรก บริเวณเหนือวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และได้ทดลองต่อมาอีกหลายครั้งจนประสบความสําเร็จ

.

.


รับฟังเรื่องราวสนุกเรื่องอื่นๆ ได้ที่ : https://thestatestimes.com/tag/podcast