ฉะเชิงเทรา - นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบป้ายโครงการบ้านพอเพียง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบป้ายงบประมาณบ้านพอเพียงซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)


โดยมีนางสาวสุมล ยางสูง ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพ ปริมณฑล และตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นายธนวัฒน์ เกตุงาม ผู้ประสานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเอกชัย สุวรรณงาม ประธานสภาองค์กรชุมชนโซนเศรษฐกิจ นายกฤษณะ ศรีมณฑา ประธานสภาองค์กรชุมชนโซนเมือง / ผู้ประสานงานโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและร่วมเป็นวิทยากร ตามที่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเปิดรับให้พื้นที่สภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ตำบล และจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเสริมหนุนการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในพื้นที่ระดับตำบล

ตลอดจนการสานพลังความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน ในระดับกลุ่มโชนและจังหวัด ผ่านเครื่องมือบ้านพอเพียง การเสริมสร้างขีดความสามารถ ตำบลรูปธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ และสภาองค์กรชุมชน
ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นกระบวนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการนำงบประมาณไปดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการฯ ต่อไป