จันทบุรี - ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ด้านความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนผลประสบสาธารณภัยแบบบูรณาการร่วมกับจังหวัด

วันนี้ ( 4 พ.ย.64 ) ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะได้ลงตรวจเยี่ยมหน่วยงานฝ่ายทหารที่ขึ้นตรงกับทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานประสานความร่วมมือ โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทั้งด้านความมั่นคงทางทะเล ปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีในกรณีการเกิดสาธารณะภัยต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบแก้ไขสถานการณ์เข้าช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที

นอกเหนือจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในค่ายตากสินจันทบุรีแล้ว หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือยังมี ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล หรือ ศรชล มาตั้งหน่วยย่อยประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และมีหน่วยงานประสานใกล้ชิดคือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะทำให้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 


ภาพ/ข่าว ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี