ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

‘ศีลธรรม’ คือเครื่องคุ้มครอง
ถ้าศีลธรรมจากเราไป
เราก็ขาด ‘หลักประกัน’
เหมือนอยู่บ้านที่ไม่มี ‘หลังคา’

-พระพรหมมังคลาจารย์
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ-