ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566

ถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์...ก็หยุดทำ 
ถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์...ก็หยุดพูด
ถ้าคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์...ก็หยุดคิด

- หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป-