ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 : หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ

ไม่มีปาฏิหาริย์ใด
จะอัศจรรย์เท่ากับการฝึก
อบรมพัฒนาตนเอง
จากปุถุชนสู่ความเป็นอริยชน

- หลวงปู่ดุ่ พฺรหฺมปญฺโญ -