ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 : พระสุชาติ อภิชาโต

เราต้องปล่อยวาง
เมื่อปล่อยวางแล้ว
เราจะไม่เดือดร้อน
ใครจะทำอะไร จะเป็นอะไร
เราจะไม่เดือดร้อน
จะมีความสุข
มีความสงบตลอดเวลา

พระสุชาติ อภิชาโต