รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีแถลงผลการศึกษาหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

เมื่อ 19 ส.ค.65 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการแถลงผลงานทางวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร“การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง” (Security Management and Leadership For Executives Program:
สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ ๓ โดยมี พลเอก สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถนนวิภาวดีรังสิต

โดยมีผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ อาทิ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, พลโท ไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นต้น 

สำหรับการแถลงผลงานทางวิชาการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับผู้เข้ารับการอบรม (2) การสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจในวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงองค์รวม (Strategic & comprehensive security) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และ(3) การบริการความรู้สาธารณะด้านความมั่นคงองค์รวมและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากในปัจจุบัน นับได้ว่าหลักสูตร สวปอ.มส.SML ทำหน้าที่เป็น Platform ในการสร้างและเผยแพร่อค์ความรู้ด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์เพื่อสังคมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการแถลงผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ล้วนเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่ในยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศ ผลการศึกษาได้สะท้อนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมิติความมั่นคงต่างๆ ของโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะปัจจัย หรือตัวแปรที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศในศตวรรษนี้

สำหรับ “การแถลงผลงานวิชาการ” แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ (1) การทหารและการป้องกันประเทศ (2) การเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ (3) สังคมจิตวิทยา การศึกษา และวัฒนธรรม (4) เศรษฐกิจ พลังงาน อาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อม (5) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สารสนเทศ และข้อมูลข่าวสาร ตาม Security Study Disciplines ทั้งนี้ “การแถลงผลงานทางวิชาการ” จึงเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญ และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้วของหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 และถือเป็น Highlight หรือ Grand Finale ของหลักสูตรที่จะนำไปสู่การสร้างผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ ที่มีทักษะการเป็นผู้นำระดับสูง มีจิตสำนึกในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และ ประเทศชาติต่อไป

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน