ข้อความสำคัญ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ปี 2562

20 ส.ค. 65 - ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า ข้อความสำคัญในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในปี ๒๕๖๒ ควรถูกนำมาประกอบการพิจารณาสถานะนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๘ ที่ถูกต้องและสมบูรณ์อย่างแท้จริง

หน้า ๑
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง ราชกิจจานุเบกษา
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตราสัญลักษณ์ "พระบรมราชโองการ"

ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ จึงแน่ชัดว่า ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ คือ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (คนแรก) ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้


ที่มา : https://www.thaipost.net/hi-light/204194/