ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ ศอ.บต.ทำถูกต้องตามกฎหมายในกรณีรับฟังความคิดเห็นของ”เมืองต้นแบบ”อ.จะนะ 

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้มีการตรวจสอบการดำเนินการของ ศอ.บต.ในกรณีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของ”เมืองต้นแบบที่ 4” ว่าไม่ครอบคลุม และสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นนั้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ได้มีหนังสือมายัง ศอ.บต.เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการวินิจฉัยและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว มีความเห็นให้ยุติเรื่องของการร้องเรียนทั้งหมด เนื่องจากขบวนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ”เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ”เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”นั้น ศอ.บต.ดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการเปิดรับฟังความคิดเห็นของสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ทุกประการ

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในเรื่อง”เมืองต้นแบบที่ 4 “ ที่ อ.จะนะนั้น มีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น 5 วิธีการด้วยกัน 1แสดงความคิดเห็นทางเว็ปไซต์ 2. จัดประชุมกลุ่ม  3. แสดงความคิดเห็นทางเอกสาร 4 .สัมภาษณ์บุคคล และ 5 .การจัดเวทีให้แสดงความคิดเห็น ซึ่ง ศอ.บต.ได้ดำเนินการครบทุกประการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1. เม.ย.สิ้นสุดในเดือน ก.ค. 63 

แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของการเกิดขึ้นของ”เมืองต้นแบบที่ 4” ที่ อ.จะนะ ยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ด้วยการส่งข้อคิดเห็นเป็นเอกสาร จดหมาย มายังคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมจะนะ หรือที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตลอดเวลา 

 

สำหรับความคืบหน้าของ “เมืองต้นแบบที่ 4 “ ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา หรือ”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต”นั้น ขณะนี้ มีการดำเนินการไปแล้วหลายอย่าง เช่นการประกาศให้พื้นที่ อ.จะนะ เป็นพื้นที่”ปลอดภาษี” การออกประกาศให้พื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลา คือ อ.จะนะ,เทพา,สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี เป็นพื้นที่ยกเว้นภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกแบบการ จราจร และโลจิสติกส์ ในพื้นที่ อ.จะนะ เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการ จราจร และ คมนาคม เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่ สำหรับงานการสร้างความเข้าใจประชาชน ซึ่งต้องมีการสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นนั้น ทางกลุ่มเอกชนผู้ลงทุนใน นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ได้ดำเนินการอยู่ และ ศอ.บต.เองได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ศึกษาออกแบบ เพื่อดำเนินการ ซึ่งกำลังร่างรายละเอียดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญา