Tuesday, 5 December 2023
POLITICS NEWS

พรรคกล้า จี้ นายก ขยายมาตรการช่วยเหลือครอบคลุมผู้ประกอบการในหัวเมืองใหญ่ที่เดือนร้อนไม่น้อยกว่า 6 จังหวัดที่รัฐประกาศชดเชย พร้อมเสนอแผนเยียวยาละเอียดยิบแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้า หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก พร้อมด้วยนางสาวภรณี วัฒนโชติ รองโฆษกพรรคฯ เข้า ยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ จันทร์นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ในวงกว้าง และด้วยมาตรการที่ครอบคลุม โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง  

โดยนายวรวุฒิ ได้ระบุถึงข้อเสนอในหนังสือ ว่า สืบเนื่องจากการประกาศราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามรับประทานอาหารในร้าน รวมกลุ่มสังสรรค์ งานเลี้ยงรื่นเริง และห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการออกประกาศดังกล่าว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ด้วยหลักการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้างกิจการก่อสร้างและร้านอาหารใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาทต่อคน ส่วนนายจ้างในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ต่อคน กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง ช่วยเหลือจ่ายผ่านแอปฯ ถุงเงิน ในโครงการคนละครึ่ง รายละ 3,000 บาท

ทั้งนี้พรรคกล้าได้ทำการสำรวจสถานการณ์ผลกระทบและความต้องการความช่วยเหลือจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงบุคคลในอาชีพที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ ทำให้สามารถสรุปความจำเป็นในการขยายมาตราการเยียวยาให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนให้มากขึ้น และครอบคลุมทั่วประเทศ จึงขอเสนอแนวทางเพื่อช่วยเหลือดังนี้

1.) ขยายเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ จากประกาศฯ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี และปทุมธานี ให้ครอบคลุมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในระดับเดียวกัน เช่น พัทยา ภูเก็ต สงขลา หาดใหญ่ สมุย เป็นต้น นอกจากนี้ควรขยายวงเงินช่วยเหลือจาก 2,000 บาท นาน 1 เดือน เป็น 5,000 บาท นาน 3 เดือน 

2.) เพิ่มการเข้าถึงเงินกู้ในระบบ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจสำหรับสภาวะวิกฤตของผู้ประกอบการขนาด Micro ที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ และพิจารณาการให้สินเชื่อในรายที่เป็นหนี้เสีย (NPL) อันเกิดมาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด    

3.) เยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ให้บริการในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตาม
ประเพณี งานรื่นเริง ทั้งห่วงโซ่ เช่น ผู้จัดการการจัดงาน ผู้วางแผนงาน ช่างแต่งหน้า นักร้องนักดนตรี ผู้ให้บริการเช่าชุด ช่างจัดดอกไม้ ผู้ให้บริการเครื่องเสียงและแสงสว่าง เป็นต้น ด้วยเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านอาหารและลูกจ้างร้านอาหาร 

4.) รัฐฯ ออกสัดส่วนเงินประกันสังคมให้เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน และรักษาสภาพการประกันตนไม่ให้หลุดออกจากระบบ

5.) ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ลง 50% เป็นระยะเวลา 6 เดือนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ครัวเรือนของประชาชน 

6.) กำกับการเรียกเก็บค่า GP ที่ร้านอาหารจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการส่งอาหาร ที่ไม่เกิน 15% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการร้านอาหารที่ไม่สามารถเปิดจำหน่ายให้ลูกค้านั่งรับประทานในร้านได้ตามปกติและต้องปรับรูปแบบการให้บริการด้วยการส่งอาหารแทน 

นอกจากนี้ยกเลิกการกำหนดขั้นต่ำของการสั่งซื้ออาหารในแต่ละครั้ง เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสั่งอาหาร ในขณะกักตัวอยู่ที่พักอาศัยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด และ     

7) เริ่มใช้มาตรการวัคซีนพาสพอร์ตภายในประเทศ อนุญาตให้มีการจัดงานด้วยมาตรการตรวจสอบการได้รับวัคซีน ทั้งผู้ให้บริการในงานและผู้เข้าร่วมงาน เพื่อนำผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วกลับเข้าระบบเศรษฐกิจ

นอกจากนี้รองหัวหน้าพรรคกล้า ยังกล่าวย้ำด้วยว่า กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจการจ้างงานในประเทศ และเป็นตัวแปรสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด รัฐฯ ยังมีความจำเป็นต้องมีแผนเยียวยา เพื่อพยุงและฟื้นฟูกิจการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านมาตรการผ่อนปรนทางภาษีและสินเชื่อ ดังนี้  

1.) งดเว้นการเรียกเก็บภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ที่ระบุว่าหากไม่ได้ประกอบกิจการแต่ยังมีป้ายโฆษณาให้เห็นอยู่ เจ้าหน้าที่จะต้องทำการจัดเก็บภาษีตามหน้าที่  

2.) ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ. สาธารณสุข เช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายยาฆ่าหญ้า ร้านซ่อมรถ ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายเล็กที่ต้องหยุด หรือ ปิดกิจการชั่วคราว เพื่อทำตามมาตรการรัฐฯ

3.) นโยบายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำส่ง โดยคำนวณคืนจากยอดนำส่งภาษีของผู้ประกอบการแต่ละราย ร้อยละ 50 เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการแต่ละราย โดยเร็ว

4.) การลด ยกเว้น หรือยืดระยะเวลาการจ่ายชำระ ภาษีเงินรายได้นิติบุคคล สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) เพื่อช่วยรักษาเงินทุนหมุนเวียนในสภาวะวิกฤตให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาสภาพคล่องได้มากขึ้น

5.) เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนกิจการในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถดำรงกิจการต่อได้ โดยใช้ข้อมูลประวัติการชำระภาษีจากกรมสรรพกรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อด้วย ผ่านธนาคาร SME Bank เป็นสินเชื่อแบบปลอดดอกเบี้ยในช่วงวิกฤตโควิด-19 และปรับเป็นดอกเบี้ยขั้นต่ำหลังจากสภาวะการขาดทุนสะสมลดลง เพื่อลดอัตราการปิดกิจการอย่างถาวรของผู้ประกอบการรายย่อย และ

6.) สินเชื่อระยะสั้นเพื่อกลับมาเปิดกิจการ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมพาศ กล่าวภายหลังการรับเรื่องว่า จะเร่งนำข้อเสนอดังกล่าว นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

“เสกสกล” อัด “เพื่อไทย” ไม่เหมาะยื่นญัตติซักฟอกครม.ช่วง วิกฤต 

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่พรรคเพื่อไทย เตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ในเดือน ส.ค.นี้ และคาดว่าจะมีการอภิปรายก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 18 ก.ย.นี้ ว่า การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสิทธิ สามารถทำได้แต่ในสถานการณ์ประเทศที่กำลังเกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ และญัตติที่จะอภิปรายเพื่อประโยชน์ของพรรคเพื่อไทย หวังโจมตีนายกรัฐมนตรี ต้องการกลับเข้ามามีอำนาจ ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในขณะที่ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน และประชาชนร่วมมือกันเพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลง

นายเสกสกล กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่าย อย่าเอาเวลาการทำงานของนายกฯมาใช้ในสภาฯและบิดเบือนกล่าวหาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีในข้อมูลเดิมโดยไม่มีเนื้อหาสาระ เพราะตนเสียดายเวลาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในยามวิกฤต หรืออยากมีอำนาจรัฐจนทำทุกวิถีทางเพื่อล้มนายกฯและรัฐบาล ทั้งที่ควรเตรียมตัวไปหาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไป ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับหนึ่ง

"ชวน" ร่อนหนังสือถึง "บิ๊กป๊อก"ขอวัคซีนป้อันโควิดให้สัปเหร่อ ชี้ใกล้ชิดศพเสี่ยงติดเชื้อ

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ลงนามในหนังสือที่ สผ. 0001.02/255 ถึงพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห์จัดสรรวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิ สัปเหร่อ และผู้ทำหน้าที่ในการจัดการศพของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และครอบครัว โดยเนื้อหาว่า ในช่วงวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิ สัปเหร่อ และผู้ทำหน้าที่ในการจัดการศพทั่วประเทศในฐานะบุคลากรด้านหน้าซึ่งต้องรับความเสี่ยงจัดการใกล้ชิดและผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวด้วย 

ปชป.ไม่กังวล หากร่าง รธน.ของพรรคถูกยื่นศาล รธน. ยัน เป็นความตั้งใจเขียนหลักการอย่างกว้าง

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม ส.ส. ของพรรคเมื่อวันที่ 6 ก.ค.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่มีความเป็นห่วงว่าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ... พ.ศ. .… (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ซึ่งเป็นร่างที่พรรคประชาธิปัตย์เสนออาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องและต้องแก้ไขอีก แต่ที่ประชุมเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคเสนอนั้น เป็นความตั้งใจเขียนโดยมีหลักการอย่างกว้าง เพื่อแสวงหาความร่วมมือในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.)

อีกทั้ง ตามข้อบังคับก็มีบทบัญญัติว่าสามารถแก้ไขมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการและเหตุผลได้ และ ฝ่ายกฎหมายของสภาฯ และคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็มีความเห็นว่าสาระสำคัญของร่างคือการมีบัตร 2 ใบ จำนวน ส.ส. 500 คน และวิธีการคำนวณคะแนน ดังนั้นหากจะมีการปรับเปลี่ยนข้อความในมาตราที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการและเหตุผลนี้เพื่อให้สอดคล้องกันก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อและนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง จะได้ไปจัดเตรียมเสนอแปรญัตติอีกด้วย อย่างไรก็ตามพรรคไม่มีความกังวลหากหลังจากการพิจารณาผ่านวาระ 3 จะถูกยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ก็ว่ากันตามกระบวนการหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนด  

“วราวุธ” ให้ กรมน้ำบาดาล-นักวิทยาศาสตร์-นักเคมี-นักธรณี ตรวจสารตกค้าง ใต้ดิน-บนดิน ระยะ 0-12 กม. จาก รง.หมิงตี้ ระบุ จะรีบแจ้งผล ปชช.จะได้กลับเข้าบ้าน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซ.กิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ว่า ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้หารือกับ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NPC ว่าจะสามารถใช้ออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ฉีดลงไปยังจุดที่มีสารสไตรีนเพื่อให้แข็งตัวติดไฟยากขึ้น ควบคุมเชื้อเพลิงได้ง่ายขึ้น ไม่ให้เกิดปะทุขึ้นมาใหม่ ซึ่งในวันเดียวกันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษจะได้ประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหารือให้ความเห็นชอบว่าจะให้นำสาร ดังกล่าวนี้มาหรือไม่

นายวราวุธ กล่าวว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ทั้งที่กิ่งแก้ว และที่ลาดกระบัง บริเวณโรงงานน้ำหอมนั้นก็สามารถควบคุมเพลิงได้หมดแล้ว ได้ให้ทางกรมควบคุมมลพิษ เข้าประเมินสถานการณ์ในช่วงเช้าว่าทั้งสองแห่งนั้นเกิดมลภาวะอย่างไรหรือไม่ โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปสำรวจ ทั้งเรื่องคราบน้ำมัน สารตกค้าง สารระเหย รวมถึงให้ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่ด้วย

นายวราวุธ กล่าวว่า นอกจากนี้ได้ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก็ได้ให้เร่งสำรวจคุณภาพน้ำทั้งบนผิวดินและใต้ดินโดยมีทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักเคมีและนักธรณี ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อดูในรัศมี ตั้งแต่ 0-12 กม. ให้ตรวจสอบตัวอย่าง ทั้งผิวดินและใต้ดินเนื่องจากอาจจะมีการซึมลงไปในน้ำผิวดินได้ หากได้ผลเป็นอย่างไรจะรีบแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ

นายวราวุธ กล่าวว่า ตอนนี้เรื่องอากาศอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วเพราะปริมาณสารพิษที่ขึ้นมานั้นลอยขึ้นไปสูงมาก และลอยไปไกลกระจายตัวไปในชั้นบรรยากาศแล้ว แต่ที่เรายังเป็นห่วงยังไม่กล้าให้เข้าไป อย่างเช่นเมื่อวานก่อนที่มีเพิ่งปะทุขึ้นมา จึงต้องทำให้แน่ใจเสียก่อนว่า เราสามารถบริหารเชื้อเพลิงได้ทั้งหมด จะได้ไม่มีการประทุตัวของไฟขึ้นมาอีก จึงได้พยายามประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ มาฉีดเพื่อทำให้สารเคมี ในพื้นที่แข็งตัวแล้วสามารถเก็บออกมาได้ เมื่อเราบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดแล้วก็มั่นใจว่าการสำรวจน้ำ ก็จะได้ผลภายใน1-2 วัน ประชาชนจะได้อุ่นใจได้ว่าจะสามารถกลับเข้าบ้านได้เมื่อไหร่

นายวราวุธ กล่าวว่า ในส่วนของรถโมบาย ของกรมควบคุมมลพิษที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ก็ยังประจำอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุและวิ่งตรวจสภาพอากาศโดยรอบอยู่ นอกจากนั้นยังมีสถานีตรวจอากาศขนาดย่อม และมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ใช้ชุดตรวจแบบมือถือ ที่สามารถเข้าตรวจในพื้นที่ได้อย่างทันควัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญนั้น ก็ยังทำงานอยู่ในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้โดยปกติเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขาดไม่ได้ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษทุกคนที่เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปสำรวจคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ มลภาวะต่าง ๆ เพื่อทุกคน เป็นหน่วยงานที่เข้าไปหลังเพลิงสงบซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน

นายวราวุธ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและปลอดภัย ประชาชนจะได้กลับเข้าเคหสถานได้ในเร็ววัน

“เลขาฯ สมช.” รอ ฟังสธ.เสนอล็อกดาวน์ ขอประเมินตัวเลข 15 วัน แจง หากล็อกปชช. กระทบมาก-ใช้งบเยียวยาสูง

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศปก.ศบค.กล่าวถึงข้อเสนอให้ ศบค.ล็อกดาวน์ เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงขึ้นต่อเนื่อง ว่า ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ตอนนี้รอข้อเสนออย่างเป็นทางการ และรับฟังความเห็นจากทางกระทรวงสาธารณสุขก่อนเป็นลำดับแรก โดย ศบค.พร้อมรับไว้พิจารณาอยู่แล้ว จากนั้นจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังทรงตัวอยู่ แต่ตัวเลขจะถึงขั้นไหนค่อยมาว่ากันอีกที อยากให้สื่อทำความเข้าใจกับคำว่าล็อกดาวน์ ว่าหมายความว่าอย่างไร ถ้าเป็นเหมือนตอนเดือนเม.ย. 2563 คือการล็อกดาวน์จริง เพราะรวมถึงการเคอร์ฟิวส์ด้วย แต่หลังจากนั้นไม่ใช่ล็อกดาวน์แต่เป็นการปิดกิจการและจำกัดการเคลื่อนย้าย ฉะนั้นถ้าใช้คำว่าล็อกดาวน์ ในขณะนี้ที่เป็นการปิดบางกิจการ คนจะเข้าเข้าใจว่าเหมือนเดือน เม.ย.2563ซึ่งความหมายจผิดเพี้ยนไป

ผู้สื่อข่าวถ้าถามว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ ในวันที่ 12 ก.ค.นี้ หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นก็อาจจะเร็วกว่านั้น แต่ถ้ายังเป็นลักษณะขึ้นลงแบบนี้ อาจรอดูสถานการณ์ให้ครบ 15 วัน เพื่อประเมินทีเดียวแล้วดูให้ครบถ้วน โดยเราทำอย่างอื่นไปด้วยเช่น ควบคุมการเคลื่อนย้าย การแก้ปัญหารักษาพยาบาลเรื่องเตียงไม่พอ ไม่ใช่ว่าจะนั่งรอดูตัวเลขเฉย ๆ

เมื่อถามวาหากจะประกาศล็อกดาวน์ จะประกาศเฉพาะพื้นที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้ามากที่สุด หรือจะประกาศในภาพรวมทั้งหมด พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า จะเน้นเข้มข้นในพื้นที่แพร่ระบาดทั้งในกทม.และปริมณฑล หรือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนพื้นที่อื่นจะมีมาตรการเสริม หากล็อกดาวน์หรือเซมิล็อกดาวน์ หรืออะไรก็ตาม ถ้าทำเฉพาะกทม.หรือปริมณฑล แต่พื้นที่อื่นไม่ทำจะไม่สอดคล้องกันฉะนั้นต้องลดหลั่นไปตามเหมาะสม

เมื่อถามว่าเหตุใดรัฐบาลถึงเลี่ยงคำว่าล็อกดาวน์ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่ได้หลีกเลี่ยง แต่ความหมายต้องชัดเจน คำว่าล็อกคือไม่ให้ไปไหน แต่ช่วงหลังให้ไปไหนมาไหนได้ เมื่อใดที่ต้องใช้คำว่าล็อกดาวน์ หรือทำบางช่วงเวลาและบางพื้นที่ต้องระบุให้ชัดเจน 

เมื่อถามย้ำว่าการล็อกดาวช่วงเดือนเม.ย. 2563 ได้ผลจึงมีข้อเสนอให้ล็อกดาวน์ขึ้นมาอีกครั้ง พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ต้องยอมรับความจริงว่าผู้ประกอบการหาเช้ากินค่ำ หรือผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำเดือดร้อนมาก ถ้าทำอย่างนั้นคนจะเดือดร้อนจำนวนมาก ทั้งนี้ การทรวงการคลัง ได้แจ้งข้อมูลในช่วงเม.ย. 2563 ว่าใช้งบประมาณเยียวยา เดือนละเกือบ 3 แสนล้าน ถ้าเราทำอีกจะต้องหางบประมาณมาเยียวยาประชาชนอีกมาก ซึ่งในข้อเท็จจริงแม้จะใช้งบถึงเดือนละ 3 แสนล้านบาทก็ยังไม่สามารถเยียวยาประชาชนได้ทั่วถึง ทางศบค.คำนึงผลกระทบตรงนี้ที่มีต่อประชาชน จึงให้บางส่วนยังหากินได้ ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดคือสิ่งที่ดีที่สุด และหากจะทำต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทั้งหมด ถ้ากระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าต้นเหตุคือทั้งหมดทุกส่วนก็จำเป็นต้องล็อกดาวน์

เมื่อถามถึงมาตรการขอความร่วมมือเวิร์กฟอร์มโฮม แต่ยังไม่ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ศบค.จะมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ข้อกำหนดทุกฉบับที่ออกมาจะเน้นว่าให้ทำงานที่บ้านสูงสุด แต่ส่วนราชการบางส่วนมีภารกิจบริการประชาชน บางส่วนมีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน บางส่วนมีหน้าที่ด้านความมั่นคง ที่จำเป็นต้องมาทำงาน โดยรัฐบาลและศบค.ย้ำเสมอว่าเมื่อมาทำงานต้องระวัง และที่ผ่านมาหน่วยงานที่จอความร่วมมือแต่ยังปฎิบัติไม่เต็มที่คือภาคเอกชน

กอ.รมน.แจง ไม่อพยพ 2 แคมป์แรงงาน ชี้ อยู่ห่างรัศมี เหตุไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ป้องกันโควิด-19

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก บริเวณซอยกิ่งแก้ว 21 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระเบิดและมีเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย และบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 70 หลังคาเรือนนั้น

จากเหตุการณ์การดังกล่าวได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยการช่วยเหลือในขั้นต้น กอ.รมน.จังหวัด สมุทรปราการ ได้ประสานขอกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วจาก กองพลทหารราบที่ 11 เข้าช่วยเหลือและดูแลประชาชนโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ และดำเนินการอพยพประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมี 5 กม. ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคำสั่งให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งได้จัดการจราจรในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้าย และ รปภ. แก่ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารตามประกาศของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง ต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมกลิ่นควันไฟที่เกิดจากการระเบิดของโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกดังกล่าว

ในห้วงวันเดียวกัน ได้มีกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยส่วนหน้า และกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว กองพลทหารราบที่ 11 โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้เข้าร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็น ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ 

โดยมีภารกิจสนับสนุนการเคลื่อนย้ายและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ไปยังศูนย์อพยพที่ได้จัดเตรียมไว้ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ และ 3.วัดสลุด อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้กำลังพลของกองทัพบกบางส่วน ยังได้เตรียมการเข้าประจำจุดที่กำหนดหากกรณีมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นซ้ำในพื้นที่เกิดเหตุอีก 

สำหรับการดำเนินการตามข้างต้นนั้นได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนของการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้การอำนวยการและกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในพื้นที่ และจากการนำเสนอข่าวกรณีมีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ควบคุมมิให้แรงงานภายในแคมป์ก่อสร้างอพยพออกมายังพื้นที่ด้านนอกในขณะนั้น เนื่องจากนายอำเภอบางพลี ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอ ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าทั้ง 2 แคมป์คนงานได้แก่ แกรนด์ เพอร์เฟค และ เล็ค เลเจนท์ ตั้งอยู่ในซอย ลาดกระบัง 20/3 ต.ราชาเทวะ มีระยะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 5 กิโลเมตร ยังมีความปลอดภัยอยู่ในขณะนั้น 

ประกอบกับ อยู่ในห้วงมาตรการป้องกันอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รวมทั้งแคมป์ได้มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่  โล่งแจ้งมีความปลอดภัยจากแรงระเบิดและกลุ่มควันจากสารเคมีในระดับหนึ่ง หากมีการประเมินสถานการณ์พิจารณาแล้วพบว่ามีการขยายวงกว้างของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จะดำเนินการเคลื่อนย้ายโดยใช้มาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด - 19 อย่างเร่งด่วนทันที ทั้งนี้ กอ.รมน. มิได้นิ่งนอนใจได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ครม.ไฟเขียว แก้ระเบียบฯ จ่ายค่าตอบแทนนำจับยาเสพติด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจ-การปราบปรามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ- ขยายผลผู้บงการ

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เห็นชอบแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ.2561 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด กรณียึดได้แต่ยาเสพติด รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทน เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนเกิดความเหมาะสมกับภารกิจ ส่งผลให้การปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นให้เกิดการสืบสวนขยายผลไปยังเจ้าของยาเสพติด เครือข่ายนายทุน หรือผู้สั่งการที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งร่างระเบียบมีสาระสำคัญดังนี้

น.ส.รัชดา กล่าวว่า กำหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทน เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการจนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดและพนักงานอัยการสั่งฟ้อง หรือศาลออกหมายจับและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยให้จ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด จากเดิมที่กำหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวน สั่งไม่ฟ้อง หรือมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง

น.ส.รัชดา กล่าวว่า กำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทนภายใน 180 วัน เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเกี่ยวกับคดี หากเป็นกรณีศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิดและเลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ยื่นคำขอภายใน 180 วัน นับแต่ศาลออกหมายจับและเลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จากเดิมที่ให้ยื่นคำขอเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเกี่ยวกับคดี หรือภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา

“อนุชา” ฟุ้ง วัคซีนมี 3 แพลตฟอร์ม หวังปชช.มั่นใจ 

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ ตอบคำถามแทนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ถึงกรณีกลุ่มคณะแพทย์เตรียมยื่นรายชื่อ 2,200 รายชื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนวัคซีนหลักของประเทศเป็นชนิด Mrna ว่าในคณะรัฐมนตรีวันเดียวกันนี้ได้พูดคุยในเรื่องดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดหาวัคซีนเข้ามาให้ประชาชน ซึ่งปัจจุบันเรามีวัคซีนหลายแพลตฟอร์ม ทั้ง วัคซีนเชื้อตายที่ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ทั้งชิโนแวดและชิโนฟาร์ม นอกจากนั้นก็ยังมีวัคซีนที่เป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีไวรัลเวกเตอร์ คือ แอสตราเซเนกา และเทคโนโลยี Mrna วันนี้ก็ได้พิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลงนามสัญญาไฟเซอร์ 20 ล้านโดส และจำนวนวัคซีนบางส่วนที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกาด้วย ถือว่าเรามีถึง 3 แพลตฟอร์ม หวังว่าประชาชนจะมีความมั่นใจเกี่ยวกับวัคซีนที่มีอยู่ เมื่อถามว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเชิงรุกอย่างไรที่จะไม่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นรายวันลดลงภายใน 1 เดือน นายอนุชา กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาทั้งในส่วนของเศรษฐกิจและสาธารณสุขควบคู่กัน รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งวันนี้ก็ได้มีออกมาด้วยเช่นกัน ถ้ามีมาตรการอะไรออกมาอีกก็จะพิจารณาการเยียวยาควบคู่กันไป 

รัฐบาลไต้หวัน - รัฐบาลขอทาน!! | NEW GENS TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

รัฐบาลไต้หวัน​ - รัฐบาลขอทาน!! 

NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

โดย อ.ต้อม - กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้าน ปรัชญาการเมือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

.

.


โปรเด็ด! ถึง 15 ก.ค. นี้ Ford Ranger, MG ZS, Mazda 2 และ Nissan อัลเมร่า ทักไลน์ @THESHOPSTIMES 
คลิก????https://lin.ee/vfTXud9


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top