Friday, 19 July 2024
LockLensGURU

???? LOCK LENS GURU  เปิดตัว ‘กูรู’ ทั้ง 5 ท่าน ในสัปดาห์แรก !! 

???? LOCK LENS GURU  เปิดตัว ‘กูรู’ ทั้ง 5 ท่าน ในสัปดาห์แรก !! 
???? เริ่ม วันจันทร์ที่ 26 เมษายน - วันศุกร์ที่ 30 เมษายน  
???? ทุกเช้า 8 โมงตรง   
???? มาร่วมเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ ‘กูรู’ ตัวจริง พร้อมกัน เร็วๆนี้

????EP.1 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 
???? GURU : ดร.พีรภัทร  ฝอยทอง 
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย  
▶️ หัวข้อ  : ก๊อป MV : ‘แรงบันดาลใจ’ หรือ ‘หรือลอกเลียนแบบ’

????EP.2 วันอังคารที่ 27 เมษายน
???? GURU : อ.ระวีวรรณ  ทรัพย์อินทร์  
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
▶️ หัวข้อ  : I Care a Lot เมื่อห่วง...แต่หวังฮุบ มิจฉาชีพในคราบนักธุรกิจ

????EP.3 วันพุธที่ 28 เมษายน
???? GURU : อ.ศรัณย์ ดั่นสถิตย์  
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
▶️ หัวข้อ : ภาวะโลกร้อน กับการบุกเบิกเส้นทางเดินเรือสายใหม่ของจีน  

????EP.4 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน
???? GURU : กภ.คณิต คล้ายแจ้ง  
นักกายภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช
▶️ หัวข้อ : ปลดล็อก!! ‘นิ้วล็อก’ 

????EP.5 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน
???? GURU : อ.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ 
อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
▶️ หัวข้อ : Soft Power ไทย ... อะไรดี ???

???? ดำเนินรายการโดย เจ  THE STATES TIMES

???? ช่องทางรับชม LIVE 
Facebook: THE STATES TIMES
YouTube: THE STATES TIMES
 

I Care a Lot เมื่อห่วง...แต่หวังฮุบ มิจฉาชีพในคราบนักธุรกิจ | LOCK LENS GURU EP.2

LOCK LENS GURU / EP.2 วันอังคาร ที่ 27 เมษายน

???? GURU : อ.ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▶️ หัวข้อ : I Care a Lot เมื่อห่วง...แต่หวังฮุบ มิจฉาชีพในคราบนักธุรกิจ

อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021032004

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES 

.

ภาวะโลกร้อน กับการบุกเบิกเส้นทางเดินเรือสายใหม่ของจีน | LOCK LENS GURU EP.3

LOCK LENS GURU / EP.3 วันพุธ ที่ 28 เมษายน

???? GURU : อ.ศรัณย์ ดั่นสถิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

▶️ หัวข้อ : ภาวะโลกร้อน กับการบุกเบิกเส้นทางเดินเรือสายใหม่ของจีน

อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021022706

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

.

.

ปลดล็อก!! ‘นิ้วล็อก’ | LOCK LENS GURU EP.4

LOCK LENS GURU / EP.4 วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน

???? GURU : กภ.คณิต คล้ายแจ้ง นักกายภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช

▶️ หัวข้อ : ปลดล็อก!! ‘นิ้วล็อก’

อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021032102

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

.

.

Soft Power ไทย ... อะไรดี ??? | LOCK LENS GURU EP.5

LOCK LENS GURU / EP.5 วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน

???? GURU : อ.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์

อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

▶️ หัวข้อ : Soft Power ไทย ... อะไรดี ???

อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021032103

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

.

.

???? LOCK LENS GURU เปิดตัว ‘กูรู’ ทั้ง 5 ท่าน ในสัปดาห์นี้ !!

???? LOCK LENS GURU  เปิดตัว ‘กูรู’ ทั้ง 5 ท่าน ในสัปดาห์นี้ !! 
???? เริ่ม วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม  
???? ทุกเช้า 8 โมงตรง   
???? มาร่วมเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ ‘กูรู’ ตัวจริง พร้อมกัน เร็วๆนี้

????EP.6 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม
???? GURU : ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
▶️ หัวข้อ  : ‘พายุฤดูร้อน’ วาตภัยที่มาพร้อมกับความชื่นฉ่ำ พร้อมต่อลมหายใจให้กับเกษตรกร
อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021031303

????EP.7 วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม
???? GURU : คุณอรุณรัตน์ เปรมสิริอำไพ  
คอลัมนิสต์อิสระ นักแปล นักเล่าข่าว 
▶️ หัวข้อ  : สิงคโปร์ ท้าโลกร้อน ขอเปลี่ยนเมืองร้อนให้เป็นเมือง Cool ด้วยนวัตกรรม
อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021041107
 

????EP.8 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม
???? GURU : ดร.โญธิน มานะบุญ  
นักวิชาการอิสระ 
▶️ หัวข้อ : เรื่องราวความเป็นมาของคลองสุเอซ (Suez Canal)
อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021040308

????EP.9 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม
???? GURU : ครูแพท แสงธรรม 
นักวิชาการอิสระ ด้านCommunication facilitator
▶️ หัวข้อ : ‘Feminism’ และการเคลื่อนไหวแนวคิด ผ่านความสนุกทางเพศ
อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021040413

????EP.10 วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม
???? GURU : อ.กมลวรรณ รอดหริ่ง 
อาจารย์ประจำสาขาการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
▶️ หัวข้อ : ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ความหวังฟื้นเศรษฐกิจ ‘โลก - ไทย’
อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021031406

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

???? ช่องทางรับชม LIVE 
Facebook: THE STATES TIMES
YouTube: THE STATES TIMES

‘พายุฤดูร้อน’ วาตภัยที่มาพร้อมกับความชื่นฉ่ำ พร้อมต่อลมหายใจให้กับเกษตรกร | LOCK LENS GURU EP.6

???? GURU : ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 ▶️ หัวข้อ : ‘พายุฤดูร้อน’ วาตภัยที่มาพร้อมกับความชื่นฉ่ำ พร้อมต่อลมหายใจให้กับเกษตรกร

อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021031303

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

.

.

สิงคโปร์ ท้าโลกร้อน ขอเปลี่ยนเมืองร้อนให้เป็นเมือง Cool ด้วยนวัตกรรม | LOCK LENS GURU EP.7

LOCK LENS GURU / EP.7 วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม

???? GURU : คุณอรุณรัตน์ เปรมสิริอำไพ คอลัมนิสต์อิสระ นักแปล นักเล่าข่าว

▶️ หัวข้อ : สิงคโปร์ ท้าโลกร้อน ขอเปลี่ยนเมืองร้อนให้เป็นเมือง Cool ด้วยนวัตกรรม

 อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021041107

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

.

.

เรื่องราวความเป็นมาของคลองสุเอซ (Suez Canal) | LOCK LENS GURU EP.8

LOCK LENS GURU / EP.8 วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม

???? GURU : ดร.โญธิน มานะบุญ นักวิชาการอิสระ

▶️ หัวข้อ : เรื่องราวความเป็นมาของคลองสุเอซ (Suez Canal)

อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021040308

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

.

.

‘Feminism’ และการเคลื่อนไหวแนวคิด ผ่านความสนุกทางเพศ | LOCK LENS GURU EP.9

LOCK LENS GURU / EP.9 วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม

???? GURU : ครูแพท แสงธรรม นักวิชาการอิสระ ด้าน Communication facilitator

▶️ หัวข้อ : ‘Feminism’ และการเคลื่อนไหวแนวคิด ผ่านความสนุกทางเพศ

อ่านคอลัมน์เพิ่มเติม : https://thestatestimes.com/post/2021040413

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

.

.


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top