ส่อง 17 ผลงานเด่นของรัฐบาลตลอด 8 ปีที่ฝากไว้ใน ‘ภาคเหนือ’

ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ เกิดการพัฒนาทั่วทุกภาคของประเทศ ในส่วนการพัฒนาภาคเหนือ มีการกำหนดให้พื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือเพื่อยกระดับให้เป็นพื้นที่ลงทุนด้านการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การพัฒนาและผลงานที่เป็นรูปธรรมและเอื้อประโยชน์ให้แก่พี่น้องชาวภาคเหนือมีมากมายหลายโครงการ ขอยกตัวอย่างมาให้เห็นคร่าวๆ ดังนี้

1.) พัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ที่เชียงราย

2.) เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา การท่องเที่ยวธรรมชาติและสุขภาพ ตามเส้นทางเมืองเก่าลำพูน ลำปาง เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

3.) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาล จาก 4 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องจราจร

4.) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 116 ตอนป่าสัก-สะปุ๋ง-บ้านเรือน-สันป่าตอง จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 19 กม.

5.) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 10.35 ตอนวังหม้อพัฒนา-แจ้ห่ม ระยะทาง 19 กม.

6.) ก่อสร้างส่วนขยายสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ แยกภาคเหนือ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกาะคา-สามัคคี กับทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาน

7.) ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองง่า-ลำพูน เพื่อเชื่อมทางเลี่ยงเมืองลำพูน สายเหมืองง่า-ท่าจักร และเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่

8.) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริม เมืองสันกำแพง

9.) สร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค

10.) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 'เมืองเก่าลำพูน'

11.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ

12.) ขยายท่าอากาศยานฯ และการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ (Logistic) เชื่อมต่อจากจังหวัดลำปาง-จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และลดต้นทุนการขนส่งน้ำมัน

13.) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

14.) ก่อสร้างประตูระบายน้ำดอยแต ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

15.) ก่อสร้างระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่

16.) พัฒนา 'ลำปางหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก' เพิ่มศักยภาพการออกแบบ เน้นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อยกระดับวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน

17.) พัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่ง Coding ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.เชียงใหม่

18.) ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2
.
19.) โครงการท่อส่งน้ำมันภาคเหนือจากอ.สบปราบ จ.ลำปาง ไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร

20.) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ โดยชุมชนท้องถิ่นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพความงาม และการหนุนเสริมโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกในการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

21.) บริหารจัดการน้ำตามโครงการบางระกำโมเดลช่วยลดผลกระทบของอุทกภัย และการแก้ปัญหาภัยแล้ง

22.) รถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่ค้างเติ่งมาตั้งแต่ปี 2503 จนได้ดำเนินการก่อสร้างในรัฐบาลนี้

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ แต่ละโครงการล้วนเอื้อประโยชน์ให้แก่พี่น้องชาวเหนืออย่างชัดเจน