Friday, 21 June 2024
POLITICS TEAM

ผู้นำนครพนม…ประชาชนพึ่งได้!! | Contributor EP.23

‘ครูแก้ว - ศุภชัย โพธิ์สุ’ 
ผู้นำนครพนม…ประชาชนพึ่งได้!!

ศุภชัย โพธิ์สุ หรือ ‘ครูแก้ว’ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม แกนนำกลุ่มเพื่อนเนวิน พรรคภูมิใจไทย คั่วแชมป์ ส.ส. หลายสมัยแห่งนครพนม

จากเด็กกำพร้า ลูกชาวนา สู่ชายคาเสนาบดีแห่งประเทศไทย ภายใต้บทบาทของการเป็น ส.ส. และรองประธานสภาฯ ที่ไม่เคยคิดว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ใช่ความภูมิใจส่วนบุคคล แต่เป็นของพี่น้องชาวนครพนม ที่ตนต้องพร้อมแบกรับความหน้าที่ในการเป็นที่พึ่งแบบทุ่มสุดตัว 

- นึกถึง จังหวัดนครพนม 
- นึกถึง พระธาตุพนม ที่ใครมาเยือนนครพนมแล้วต้องไปไหว้พระธาตุกันสักครั้งในชีวิต 
- นึกถึง ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีที่ชาวนครพนมภาคภูมิใจ ยึดถือกันมานานตั้งแต่โบราณ
- และ ‘ครูแก้ว’ ศุภชัย โพธิ์สุ คนดีศรีโคตรบูรณ์ นักการเมืองผู้เป็นที่รักของคนในพื้นที่ ที่พึ่งของชาวนครพนมตลอดหลาย 10 ปี ที่ Contributor EP. นี้ จะชวนไปพูดคุยกัน

สำนักงาน ปปง. เทขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2564 และครั้งที่ 10/2564

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับ รวม 56 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ ดังนี้

การขายทอดตลาดครั้งที่ 7/2564 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. เป็นทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ (7 แปลง) ราคาเริ่มต้น 8,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 102378 เลขที่ดิน 375 หน้าสำรวจ 6324 เนื้อที่ 2 งาน 21 ตารางวา
2.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 104780 เลขที่ดิน 401 หน้าสำรวจ 7123 เนื้อที่ 19 ตารางวา
3.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 104781 เลขที่ดิน 402 หน้าสำรวจ 7122 เนื้อที่ 19 ตารางวา
4.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 104782 เลขที่ดิน 403 หน้าสำรวจ 7123 เนื้อที่ 19 ตารางวา
5.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 104783 เลขที่ดิน 404 หน้าสำรวจ 7124 เนื้อที่ 18 ตารางวา
6.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 104784 เลขที่ดิน 405 หน้าสำรวจ 7125 เนื้อที่ 18 ตารางวา
7.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 50290 เลขที่ดิน 55 หน้าสำรวจ 3247 เนื้อที่ 1 งาน 66 ตารางวา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

การขายทอดตลาดครั้งที่ 10/2564 จะดำเนินการในเวลา 10.30 น. เป็นทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณและเครื่องประดับ จำนวน 55 รายการ อาทิเช่น
1.) สร้อยคอทองคำลายผ่าหวาย น้ำหนัก 77.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 201,400 บาท
2.) สร้อยคอทองลายกระดูกงู น้ำหนัก 76 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 121,400 บาท
3.) สร้อยคอทองคำลายเส้นลวด น้ำหนัก 48.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 85,700 บาท
4.) สร้อยข้อมือทองลายห่วงซ้อนพร้อมหัวใจทองฉลุลาย จำนวน 1 เส้น จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 82,800 บาท
5.) สร้อยข้อมือทองลายตีนตะขาบ น้ำหนัก 45.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 72,800 บาท
6.) แหวนทองประดับทับทิมล้อมเพชร น้ำหนัก 11 กรัม จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท
7.) แหวนทองรูปหัวใจคู่ น้ำหนัก 7.5 กรัม จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 12,100 บาท
8.) ต่างหูทองรูปถุง น้ำหนัก 11.5 กรัม จำนวน 1 คู่ ราคาเริ่มต้น 18,450 บาท
9.) ต่างหูทองแบบพับรูปเกือกม้า น้ำหนัก 10 กรัม จำนวน 1 คู่ ราคาเริ่มต้น 16,200 บาท
10.) จี้ทองรูปหัวใจ น้ำหนัก 11.5 กรัม จำนวน 1 อัน ราคาเริ่มต้น 18,100 บาท

หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์ หากราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณใหม่ ตามราคารับซื้อทองคำแท่งที่สมาคมค้าทองประกาศในวันดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการนั้น 

ในกรณีทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งให้คณะกรรมการขายทอดตลาดปรับราคาตามราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำ ในวันขายทอดตลาดทรัพย์สินประกอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้ง 2 ครั้ง สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ ดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/25 C ที่ดินโฉนดเลขที่ 102378, 104780 – 104784 และ 50290 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2564ืC สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือสายด่วน ปปง. 1710

หมายเหตุ : สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะขอดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วมการขายทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด

‘บิ๊กตู่' เผย ตำรวจออกหมายเรียกชายโพสต์ข่มขู่ลูกสาวแล้ว ‘พ้อ’ ไม่มีสื่อช่วยพูดมีแต่ปชช.ให้กำลังใจ

วันที่ 25 มี.ค. ที่อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในงานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี ถึงกรณีการออกหมายเรียกผู้ใช้ทวิตเตอร์ชายไทย อายุประมาณ 40 ปี ที่โพสต์ข้อความข่มขู่คุกคามนางสาวธัญญา และ นางสาวนิฏฐา จันทร์โอชา บุตรสาว ว่า เป็นการออกหมายเรียกและหลังจากนี้ก็จะมีการสอบสวนหาหลักฐาน พร้อมย้อนถามสื่อว่า "แล้วควรทำไหม สื่อเห็นว่าควรทำไหม ไม่เห็นมีสื่อไหนพูดให้ผม มีแต่ประชาชนให้กำลังใจฉัน”
 

นายกฯประชุม ดิจิทัล ปัดตอบ นำ ครม.ใหม่ถวายสัตย์เมื่อไหร่

วันที่ 24 มี.ค. 2564 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564  โดยยังไม่ตอบว่าจะนำคณะรัฐมนตรีใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญานเมื่อไหร่  เพียงพยักหน้าทักทาย

กทม. ออกประกาศควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10 - 15 เม.ย. 64

พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปีจะมีการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ มีการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 

 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมติของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

 

1. การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ โดยกิจกรรมพื้นฐาน อาทิ การจัดพิธีสรงน้ำพระรวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ให้ผู้จัดกิจกรรมและประชาชนปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเคร่งครัด กรณีมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน

 

2. การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมพื้นฐานตามข้อ 1 เช่น การออกร้าน การจัดเลี้ยง ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 100 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน ทั้งนี้ ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมพื้นที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ และให้งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ หรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ คอนเสิร์ต ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม

 

3. ควรหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในกลุ่มที่มาหลากหลายพื้นที่และควรงดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

ศรชล.ชี้! กรณีกลุ่มเรือประมงผิดกฎหมายปากอ่าวปากนคร ขับเรือพุ่งชนเรือเจ้าหน้าที่ บาดเจ็บ 5 นาย พร้อมเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมารับโทษ

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 พล.ร.ต.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) กล่าวถึง กรณีกลุ่มเรือประมงผิดกฎหมายในปากอ่าวปากนคร จ.นครศรีธรรมราช ได้ขับเรือหางยาวขนาดใหญ่เร่งเครื่องพุ่งเข้าชนเรือของเจ้าหน้าที่ ศรชล.ภาค 2 จนมีผู้บาดเจ็บสาหัส จำนวน 5 นาย ว่า  

 

“เมื่อวันที่ 22 มี.ค. เวลาประมาณ 18.50 น. ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบทำการประมงด้วยเครื่องมือคราดหอยบริเวณทะเลอ่าวไทยตำบลปากนคร จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ ศรชล.ภาค 2 จึงได้สนธิกำลังร่วมกับประมงจังหวัดและชุด ชปพ./สห.ทร.จาก ทรภ.2 พร้อมทั้งประมงอาสา (ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ) ออกเรือลาดตระเวน จำนวน 2 ลำ รวมกำลังเจ้าหน้าที่  16 นาย ออกปฏิบัติการ 

 

“เมื่อแล่นเรือถึงบริเวณดังกล่าวในเวลา 21.30 น. จากนั้นได้ตรวจพบเรือทำการประมงผิดกฎหมาย จำนวน 5 ลำ  เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม ซึ่งเรือทั้งหมดได้หลบหนีเข้าไปยังปากน้ำ แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ลอยลำป้องปรามไม่ให้มีการลักลอบ ปรากฎว่ามีเรือประมงคราดหอย 1 ลำ ได้เร่งเครื่องพุ่งเข้าชนใส่เรือที่เจ้าหน้าที่ลอยลำอยู่อย่างรุนแรง ส่งผลเจ้าหน้าที่กระเด็นตกน้ำและได้รับบาดเจ็บสาหัส 5 นาย และเรือได้รับความเสียหาย 

 

“หลังจากได้ช่วยเหลือ จนท.ที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาบนเรือได้ จึงได้แจ้งมูลนิธิเพื่อให้มารับผู้บาดเจ็บขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งปากนคร บริเวณสะพานรูปตัวที แต่ได้มีกลุ่มชาวบ้าน จำนวน ประมาณ 20-30 คน ร้องตะโกนกดดันเจ้าหน้าที่มูลนิธิไม่ให้รับผู้บาดเจ็บ ทำให้ต้องประสานเพื่อนำผู้บาดเจ็บไปขึ้นฝั่งที่บ้านปากน้ำปากพญา ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ 6 กม.จึงสามารถส่งตัวผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลมหาราชได้สำเร็จ”

.

สำหรับรายชื่อชุดปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วย

.

1.พ.จ.อ.คมกฤต บุญธรรมโม จนท.ชปพ. จาก ทรภ.2โดนใบจักรเรือฟันบริเวณหลังเท้าขวาประมาณ20ซม. และหน้าแข้งขาขวาลึกถึงกระดูก 

 

2.พ.จ.ต.ณรงค์ กัญชนะ จนท.สห.ทร. จาก ทรภ.2โดนใบจักรเรือฟันขาขวาท่อนบนหัก เหนือจากที่หัก กระดูกแตก 

 

3.จ.อ.นักรบ ร่มเย็น จนท.ชปพ. จาก ทรภ.2 มีบาดแผลบริเวณข้อศอกขวา และ กระดูกหน้าแข้งขวาหัก

 

4.นายสุพจน์ พวงสุวรรณ จนท.ประมง มีอาการเจ็บหลัง เจ็บไหล่ซ้ายรุนแรง เจ็บต้นขาขวาและเข่า 

 

5.นายเลี่ยม ดาศรี   จนท.อาสา มีบาดแผลบริเวณนิ้วมือซ้าย ขาซ้ายชา เจ็บเข่าขวา 

 

พล.ร.ต.ปกครอง กล่าวอีกว่า ล่าสุดบ่ายวันเดียวกันนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผอ.ศรชล.จ.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บทั้ง 5 ราย ที่ โรงพยาบาลมหาราช และกล่าวชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละจนได้รับบาดเจ็บ ทั้งเจ้าหน้าที่ประมงและเจ้าหน้าที่ทหารเรือและประมงจิตอาสา มาร่วมทำงานปกป้องทรัพยากรของชาติในครั้งนี้ 

 

ตนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้และอยากให้ชาวประมงเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย และในวันที่ 25 มี.ค. 2564  พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาค2 ในฐานะ ผอ.ศรชล.ภาค2 จะเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา ณ โรงพยาบาลมหาราช ขณะนี้ได้แจ้งความดำเนินคดี ซึ่งพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเป็นการเจตนาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

"ตั๊น จิตภัสร์" นำทีม กมธ.ตำรวจฯ ลุยลงพื้นที่ชุมพร บุกตรวจเข้มด่านตรวจสกัดยาเสพติด เล็งประสานผู้ว่าฯ-อปท. เสริมเขี้ยวเล็บอุปกรณ์ไฮเทค พ่วงสวัสดิการเป็นขวัญกำลังใจ จนท.

วันที่ 23 มี.ค. 2564 นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส. บัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมนายสราวุธ อ่อนละมัย ส.ส.ชุมพร เและนายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคงบ้านพละ อ.ปะทิว จ.ชุมพร และด่านตรวจยายพาหนะ ชุมพร กก.2 บก.ปส.4 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  

 

พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ โดยมี พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา รอง ผบช.ภ.8  พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ. จ. ชุมพร  พ.ต.อ.ภาณุเดช ณ พัทลุง รอง ผบก.ภ.จ. ชุมพร  พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ นาวิน ผบก.ปส.4 และ พ.ต.อ.ภวินทร์ ภานุมาส ผกก.2 บก.ปส.4 ร่วมตรวจลงพื้นที่ด้วย

 

นางสาวจิตภัสร์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ทั้งสองแห่งได้ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการตรวจค้นยาเสพติดผ่านเครื่องสแกนยาเสพติดในรถยนต์ การรับรู้หมายเลขทะเบียนอัตโนมัติ หรือ (License Plate Recogition) อีกทั้งในอนาคตจะมีระบบสแกนใบหน้าบุคคลมาใช้ตรวจร่วมด้วย  แต่ยังพบปัญหา คือ อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน และที่พักเจ้าหน้าที่คับแคบและมีสภาพทรุดโทรม ทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์ความปลอดภัย อาทิ  เสื้อสะท้อนแสง เครื่องหมายจราจร รวมถึงแบริเออร์ตั้งไหล่ทาง 

 

ซึ่งทางคณะกมธ. ตำรวจฯ จะร่วมกับส.ส.พื้นที่ประงานงานบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนท้องถิ่นในจัดหางบพัฒนาจังหวัดเพื่อแก้ปัญหานี้ นอกจากนี้ทางด่านตรวจยังมีการนำร่องโครงการโคกหนองนาโมเดลและเศรษฐกิจพอเพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายของกำลังพลอีกด้วย ซึ่งการลงพื้นที่จริง ทำให้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและภาพรวมของการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะดูแลด้านงบประมาณ สวัสดิการ กำลังพลและด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  เมื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ตั้งด่านสกัดกั้นเพื่อป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะและทบทวนยุทธวิธีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการประจำด่านตรวจต่อไป

 

“คณะ กมธ. การตำรวจ สภาผู้แทนฯ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสกัดกั้นของด่านตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เข้าไปในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ซึ่ง กมธ.ตำรวจ  สภาฯจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาศึกษา รวมทั้งนำเสนอความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ และไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่อไป” รองประธาน กมธ.ตำรวจ สภาฯ กล่าว

“ธนาธร” บุก “เมืองกาญจน์” ปลุกเลือก “อัธยาศัย ประเสริฐผล” ชูนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - ศูนย์กีฬาเยาวชน แห่รอบเมืองคนต้อนรับเพียบ

วันที่ 23 มีนาคม ที่จังหวัดกาญจนบุรี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางพบปะ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี และทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ในนามคณะก้าวหน้า โดยในส่วนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี คณะก้าวหน้าส่ง นายอัธยาศัยประเสริฐผล ลงสมัครในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เบอร์ 3 พร้อมส่งผู้สมัคร สท.ครบทั้งสามเขต โดยหลังการพูดคุย ได้เดินทางไปดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เตาปูน 3 ) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนแออัด มีครู 1 คน ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนถึง 18 คน ซึ่งผู้สมัครคณะก้าวหน้ามีนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์แห่งนี้ 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น นายธนาธรและนายอัธยาศัย เดินทางไปที่ บ.ข.ส.เพื่อดู แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ก่อนที่จะขึ้นรถแห่ไปยังศูนย์กีฬาเยาวชนของเทศบาล ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพรกร้าง ต้องปรับปรุงพัฒนาอีกมากเพื่อให้อำนวยความสะดวกประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ก่อนที่จะขึ้นรถแห่อีกครั้งไปตามถนนแม่น้ำแคว โดยมีประชาชนตลอดสองข้างทางโบกไม้โบกมือให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก และปิดท้ายที่การเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดสะพานข้ามแม่น้ำแคว

 

นายอัธยาศัย กล่าวว่า ตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ตนและทีมงานเดินพบปะประชาชนในพื้นที่ เคาะประตูบ้าน และมั่นใจว่าครบทุกหลังคาเรือนแล้วขณะนี้กำลังจะเดินเป็นรอบที่สอง ซึ่งแต่ละบ้านที่เราไปนั้น ใช้เวลาพูดคุยค่อนข้างนาน เพราะเราต้องการแนะนำตัวและแนะนำนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้  

.

เนื่องจากเราไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ซื้อเสียง จุดแข็งที่เรามี คือ นโยบายและความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะนำนโยบายนี้ไปทำให้เกิดขึ้นจริง เพื่อจะเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองกาญจนบุรีให้ดีขึ้น อย่างเช่นวันนี้ที่พาคุณธนาธรไปดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์กีฬาเยาวชน ก็เพื่อจะยืนยันว่าเราต้องการเข้ามาปรับปรุงที่แห่งนี้ให้ดีขึ้น ให้เกิดประโยชน์กับชาวเมืองกาญจน์ให้มากที่สุด

 

‘ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง 4 รัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลประยุทธ์ 2/4 อย่างเป็นทางการ 3 รมต.ป้ายแดง ‘ชัยวุฒิ’ นั่ง รมว.ดีอีเอส ‘สินิตย์’ นั่งรมช.พาณิชย์ ส่วน ‘ตรีนุช’ นั่งรมว.ศึกษา ตามโผ ส่วน ‘วีรศักดิ์’ ย้ายจาก รมช.พาณิชย์ไป รมช.คมนาคม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรี 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1.ให้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

2.ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสินิตย์ เลิศไกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มี.ค. 2562 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กองทัพเรือแจ้ง! ซื้อระบบเรดาร์จากบริษัทคู่สัญญา จัดซื้อโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ท.เชษฐา  ใจเปี่ยม  โฆษกกองทัพเรือ  เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด ปรากฏเป็นคู่สัญญากับกองทัพเรือซื้ออะไหล่และพัสดุ ในปีงบประมาณ 2563 - 2564  ทั้งที่ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด เคยถูกตัดสินให้แพ้คดีร่วมกันฉ้อโกงขายเครื่องตรวจจับสารเสพติดอาวุธและวัตถุระเบิด GT200  และ ALPHA6 คดีดำเลขที่ อ284/62 คดีแดงที่ 931/62 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นั้น

 

โดยระบุว่า กรณีการทำสัญญาจัดซื้ออะไหล่และพัสดุตามการรายงานข่าวนั้น เป็นการจัดซื้ออะไหล่สำหรับระบบเรดาร์ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการยิง ตราอักษร SAAB จากบริษัท SAAB ประเทศสวีเดน ที่กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2563 โดยระบบเรดาร์ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการยิงนี้ กองทัพเรือได้จัดหามาจากบริษัท SAAB และติดตั้งไว้ใช้ในราชการในเรือรบอยู่แล้ว 

.

ทำให้การจัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงจำเป็นต้องจัดหาจากบริษัทผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของระบบหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่สามารถจัดซื้อจากบริษัทผู้ผลิตรายอื่นได้ ซึ่งบริษัท SAAB ได้แต่งตั้งบริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ประเภทดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐเพียงรายเดียวภายในประเทศไทย การจัดซื้ออะไหล่นี้ทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นการจัดซื้อผ่านตัวแทน

 

นอกจากนี้ ในขณะที่ทำสัญญานั้น บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด ยังไม่ได้ถูกระบุชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กองทัพเรือจึงสามารถทำสัญญากับบริษัทตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้

 

“ยืนยันว่า กองทัพเรือ มุ่งมั่นในการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ เป็นที่พึ่งของประชาชนและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นไประเบียบราชการทุกประการ” พล.ร.ท.เชษฐา กล่าว 


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top