สำนักงาน ปปง. เทขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2564 และครั้งที่ 10/2564

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับ รวม 56 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ ดังนี้

การขายทอดตลาดครั้งที่ 7/2564 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. เป็นทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ (7 แปลง) ราคาเริ่มต้น 8,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 102378 เลขที่ดิน 375 หน้าสำรวจ 6324 เนื้อที่ 2 งาน 21 ตารางวา
2.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 104780 เลขที่ดิน 401 หน้าสำรวจ 7123 เนื้อที่ 19 ตารางวา
3.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 104781 เลขที่ดิน 402 หน้าสำรวจ 7122 เนื้อที่ 19 ตารางวา
4.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 104782 เลขที่ดิน 403 หน้าสำรวจ 7123 เนื้อที่ 19 ตารางวา
5.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 104783 เลขที่ดิน 404 หน้าสำรวจ 7124 เนื้อที่ 18 ตารางวา
6.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 104784 เลขที่ดิน 405 หน้าสำรวจ 7125 เนื้อที่ 18 ตารางวา
7.) ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 50290 เลขที่ดิน 55 หน้าสำรวจ 3247 เนื้อที่ 1 งาน 66 ตารางวา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

การขายทอดตลาดครั้งที่ 10/2564 จะดำเนินการในเวลา 10.30 น. เป็นทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณและเครื่องประดับ จำนวน 55 รายการ อาทิเช่น
1.) สร้อยคอทองคำลายผ่าหวาย น้ำหนัก 77.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 201,400 บาท
2.) สร้อยคอทองลายกระดูกงู น้ำหนัก 76 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 121,400 บาท
3.) สร้อยคอทองคำลายเส้นลวด น้ำหนัก 48.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 85,700 บาท
4.) สร้อยข้อมือทองลายห่วงซ้อนพร้อมหัวใจทองฉลุลาย จำนวน 1 เส้น จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 82,800 บาท
5.) สร้อยข้อมือทองลายตีนตะขาบ น้ำหนัก 45.5 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 72,800 บาท
6.) แหวนทองประดับทับทิมล้อมเพชร น้ำหนัก 11 กรัม จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท
7.) แหวนทองรูปหัวใจคู่ น้ำหนัก 7.5 กรัม จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 12,100 บาท
8.) ต่างหูทองรูปถุง น้ำหนัก 11.5 กรัม จำนวน 1 คู่ ราคาเริ่มต้น 18,450 บาท
9.) ต่างหูทองแบบพับรูปเกือกม้า น้ำหนัก 10 กรัม จำนวน 1 คู่ ราคาเริ่มต้น 16,200 บาท
10.) จี้ทองรูปหัวใจ น้ำหนัก 11.5 กรัม จำนวน 1 อัน ราคาเริ่มต้น 18,100 บาท

หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้นทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณและทองคำแท่งตามราคาข้างต้นเป็นการกำหนดราคาเริ่มต้น ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำในวันพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นเป็นเกณฑ์ หากราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมทองคำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่เป็นทองรูปพรรณใหม่ ตามราคารับซื้อทองคำแท่งที่สมาคมค้าทองประกาศในวันดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการนั้น 

ในกรณีทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งให้คณะกรรมการขายทอดตลาดปรับราคาตามราคารับซื้อทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำ ในวันขายทอดตลาดทรัพย์สินประกอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้ง 2 ครั้ง สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ ดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/25 C ที่ดินโฉนดเลขที่ 102378, 104780 – 104784 และ 50290 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2564ืC สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือสายด่วน ปปง. 1710

หมายเหตุ : สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะขอดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วมการขายทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด