กองทัพเรือแจ้ง! ซื้อระบบเรดาร์จากบริษัทคู่สัญญา จัดซื้อโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ท.เชษฐา  ใจเปี่ยม  โฆษกกองทัพเรือ  เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด ปรากฏเป็นคู่สัญญากับกองทัพเรือซื้ออะไหล่และพัสดุ ในปีงบประมาณ 2563 - 2564  ทั้งที่ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด เคยถูกตัดสินให้แพ้คดีร่วมกันฉ้อโกงขายเครื่องตรวจจับสารเสพติดอาวุธและวัตถุระเบิด GT200  และ ALPHA6 คดีดำเลขที่ อ284/62 คดีแดงที่ 931/62 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นั้น

 

โดยระบุว่า กรณีการทำสัญญาจัดซื้ออะไหล่และพัสดุตามการรายงานข่าวนั้น เป็นการจัดซื้ออะไหล่สำหรับระบบเรดาร์ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการยิง ตราอักษร SAAB จากบริษัท SAAB ประเทศสวีเดน ที่กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2563 โดยระบบเรดาร์ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการยิงนี้ กองทัพเรือได้จัดหามาจากบริษัท SAAB และติดตั้งไว้ใช้ในราชการในเรือรบอยู่แล้ว 

.

ทำให้การจัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงจำเป็นต้องจัดหาจากบริษัทผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของระบบหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่สามารถจัดซื้อจากบริษัทผู้ผลิตรายอื่นได้ ซึ่งบริษัท SAAB ได้แต่งตั้งบริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ประเภทดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐเพียงรายเดียวภายในประเทศไทย การจัดซื้ออะไหล่นี้ทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นการจัดซื้อผ่านตัวแทน

 

นอกจากนี้ ในขณะที่ทำสัญญานั้น บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด ยังไม่ได้ถูกระบุชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กองทัพเรือจึงสามารถทำสัญญากับบริษัทตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้

 

“ยืนยันว่า กองทัพเรือ มุ่งมั่นในการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ เป็นที่พึ่งของประชาชนและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นไประเบียบราชการทุกประการ” พล.ร.ท.เชษฐา กล่าว