10 ปี 'ไทยถือครองทองคำ' สัดส่วนเพิ่มอันดับ 2 ของเอเชีย

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนการถือครอง ‘ทองคำ’ ของประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนกลายมาเป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชีย!!


ที่มา : สภาทองคำโลก