‘ถุงพระราชทาน’

‘ถุงพระราชทาน’ ไม่ได้มาจากงบประมาณภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้กับในหลวง ไม่ใช่เงินงบประมาณจากภาษีประชาชนเอามาแจกประชาชนตามที่มีผู้พยายามบิดเบือน

แต่มาจากการทำงานและทุนดำเนินการซึ่งเป็นดอกผลของ ‘มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์’ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ในอดีต

ชื่อของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ หมายความว่า ‘พระราชา’ และ ‘ประชาชน’ อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงน้ำพระทัยว่า เวลาทำงานควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเงินทุนที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานนั้น นอกจากดอกผลของมูลนิธิฯ แล้ว ยังมาจากเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมกันบริจาค รวมถึงเงินที่ในหลวงทรงพระราชทานเป็นทุนดำเนินงานด้วย

ปัจจุบัน ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงรับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และทรงดำรงตำแหน่ง ‘องค์พระราชูปถัมภก’ แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ดังพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และทรงห่วงใยทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก

ดังนั้น ‘ถุงพระราชทาน’ จึงเป็นเรื่องของสายใยความผูกพันระหว่างพระเจ้าอยู่หัวและประชาชน เป็นน้ำใจร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศที่ส่งให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมการทำงานของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย


ที่มา : ฤา-Lue History