Click on Clear THE TOPIC EP.2/2 | ตอน บรรยากาศการเมืองปัจจุบัน สะท้อนความถดถอยของประชาธิปไตย

บรรยากาศการเมืองปัจจุบัน สะท้อนความถดถอยของประชาธิปไตย

รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุด คือ รัฐธรรมนูญปี 2540 แต่แม้ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในยุคสมัยรัฐธรรมนูญฉบับถอยหลังเข้าคลอง ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องชนเผ่าให้ดีที่สุด 

พบกับ มานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Host & Content Creator THE STATES TIMES

.

.