ตรวจยึดจับกุมการกระทำความผิด ที่บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน เนื้อที่ 311 ไร่ จังหวัดชุมพร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น จังหวัดชุมพร สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ เข้ารื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ในเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่บ้านดอนพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลปากหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นำโดยนายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ พร้อมเครื่องมือ และรถแม็คโคร เข้าทำการรื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ในเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ท้องที่ บ้านดอนพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลปากหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 311 ไร่ เพื่อจะนำพื้นที่ที่ยึดคืนมาฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าจากภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์

นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง ได้ตรวจยึดจับกุมไว้แล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เนื้อที่ 311 ไร่ อยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 ในฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2554 โดยได้ดำเนินการปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่ ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ท้องที่ บ้านดอนพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลปากหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 311 ไร่

โดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรหนักพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เข้าดำเนินการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน (ต้นปาล์มน้ำมัน) ให้แล้วเสร็จ เพื่อจะนำพื้นที่ที่ยึดคืนมาปลูก ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่สาธารณะให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้คืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเกรงกลัวแก่ผู้บุกรุก มิให้กล้าเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอีกต่อไป


ภาพ/ข่าว  ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร