เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: พัฒนาถนน 348 ตาพระยา - โนนดินแดง

พัฒนาถนน 348 ตาพระยา - โนนดินแดง ผ่านช่องตะโภ เชื่อมโยงเส้นทางสำคัญระหว่างภาคตะวันออก - อีสาน คู่ขนานกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งรูปแบบทางยกระดับและลอดใต้ผืนป่า เพื่อเปิดทางให้สัตว์ข้าม ไม่กีดขวางเส้นทางเดินของสัตว์ ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งคนและสัตว์