เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: สนามบินเชียงใหม่ เชื่อมอาเซียนตอนบน ศูนย์กลาง CLMV

รัฐบาลมุ่งพัฒนา ‘สนามบินเชียงใหม่’ ยกระดับสนามบิน แก้ปัญหาจราจร และพื้นที่จอดรถ สร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารจอดรถ