📌ไทม์ไลน์เลือกตั้ง ส.ส. 2566 หลัง กกต. ปักหมุดลงปฏิทิน

ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง 2566 นั้น ทางด้านนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ได้เผยถึงกำหนดการวันเลือกตั้งใหญ่ ว่า กกต. พิจารณาแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบตามสำนักงาน กกต. เสนอวันเลือกตั้งใหญ่ คือ 14 พฤษภาคม 2566

โดยปฏิทินเลือกตั้ง 2566 ต่อจากนี้ จะมีไทม์ไลน์สำคัญ ๆ ได้แก่...

- 20 มีนาคม 2566 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
- 21 มีนาคม 2566 กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- 27 มีนาคม-13 เมษายน 2566 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต-นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

- 3-7 เมษายน 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
- 4-7 เมษายน 2566 วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
- 3 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
- 7 พฤษภาคม 2566 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต-นอกเขตเลือกตั้ง และวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูอายุ
- 7-13 และ 15-21 พฤษภาคม 2566 วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
- 14 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)