‘อนุทิน’ เปิดอาคารสถาบันโรคผิวหนังหลังใหม่ เผยจะช่วยปชช. เข้าถึงบริการเฉพาะด้านมากขึ้น

วันนี้เวลา 09.30 น. (26 ธ.ค. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารสถาบันโรคผิวหนังหลังใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง เขตราชวิถี กรุงเทพมหานคร 

นายอนุทิน กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนัง สังกัดกรมการแพทย์ เป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังระดับติยภูมิ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยโรคผิวหนังของประเทศไทย ที่ได้รับความเชื่อมั่นและมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากไทยเป็นประเทศในเขตร้อน โรคผิวหนัง จึงเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่พบได้ แม้จะไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต แต่สร้างปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การเปิดอาคารหลังใหม่ของสถาบันโรคผิวหนังครั้งนี้ จึงช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการเฉพาะด้านมากขึ้น โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันโรคผิวหนังที่ชาวไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ”

“กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สถานบริการในสังกัดทุกระดับพัฒนาการบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการให้บริการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงบริการ ซึ่งสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งพัฒนาตามนโนบายเป็นอย่างดี” อนุทิน กล่าว

สำหรับสถาบันโรคผิวหนังมีความมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถาบันหลักในการดูแลโรคผิวหนังของประเทศ โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการบริการ เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านโรคผิวหนัง ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไป และคลินิกเฉพาะทางที่สำคัญอีกหลายสาขา อาทิ คลินิกโรคสะเก็ดเงิน คลินิกอิมมูนวิทยา คลินิกหลอดเลือดดำ ศูนย์เส้นผมและเล็บ ศูนย์ชะลอวัยเป็นต้น พร้อมระบบให้คำปรึกษาทางไกลกับแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ และการตรวจรักษาทางไกลกับผู้ป่วย

2. ด้านวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและการอบรมเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังอื่น ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลและหน่วยเผยแพร่ความรู้ด้านโรดผิวหนัง 

3. ด้านการค้นคว้าวิจัย ทั้งการวินิจฉัยรักษาและการพัฒนาสูตรตำรับต่าง ๆ พร้อมต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ


เรื่อง : วายุ เอี่ยมรัมย์ Content Editor