เชียงใหม่-เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต และด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยมี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วย นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, นางอัจฉรียา ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร บุคลากรของทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมด้วย ณ อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกันพัฒนางานด้านการศึกษา ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต และด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า และสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ชนิดต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ลดการเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างโอกาสในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกระดับ 

ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นี้ มีข้อตกลงร่วมกันในด้านการให้การศึกษา โดยมีการสนับสนุนการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ภายใต้สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต มีการดำเนินการร่วมกันในการออกบริการด้านการ ศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่านอกพื้นที่ เพื่อสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าแก่โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ และด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ดำเนินการร่วมกันในการจัดหาโรงเรียน หรือหน่วยงาน เข้าร่วมหลักสูตรโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 5,000 คนต่อปี อาทิ เด็กด้อยโอกาส หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการจะมาเปิดประสบการณ์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใหม่ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้งแบบ Onsite และ Online อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ข้อมูลวิชาการ และข้อมูลอ้างอิง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสององค์กรอย่างยั่งยืน ต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่