เพชรบูรณ์-กองพลทหารม้าที่ 1 ปล่อยชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่บริเวณสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พลตรีนฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวชุดป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กองพลทหารม้าที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี พ.ท.บุญญฤทธิ์  แจ้งแสงทอง  หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์   หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลทหาร เข้าร่วม

พ.ท.บุญญฤทธิ์ แจ้งแสงทอง หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 1 กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มเข้าสู่หน้าแล้งทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้ให้หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

กองทัพบกจึงได้มอบให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานและส่วนราชการในการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ

กองพลทหารม้าที่ 1 จึงร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่วนราชการในพื้นที่ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 และหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ 1 จำนวน 10 ชุดปฏิบัติการ พร้อมยานพาหนะของหน่วยในการเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจ

มนสิชา  คล้ายแก้ว/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์