สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นำเครือข่าย เข้ารับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ปทุมธานี-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๔ ณ ห้อง G5 ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมโดยจังหวัดปทุมธานี มีชุมชน หน่วยงาน ได้รับรางวัล ดังนี้…

. ชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม ได้รับรางวัล ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (.. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๔

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวชำ/รายงาน