จังหวัดนครพนม มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้หน่วยงานเร่งขยายผลสู่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

(2 มี..65) นครพนม-ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้กับตัวแทนส่วนราชการ จำนวน 29 หน่วยงาน เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดนครพนม ให้ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย

โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ (.. 2561-2580) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านกลไกต่างๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์

สำหรับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 736 หน้า ซึ่งภายในเล่มได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติที่ผ่านการประมวลรวบรวมโดยละเอียด ประกอบด้วพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถ้อยแถลงของนายกองโท ธาร คชเสนี และว่าที่ร้อยตรี น้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ ผู้เรียบเรียง ที่กล่าวถึงที่มาของการเรียบเรียงหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้รวบรวมสรุปข้อมูลจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาและเอกสารทางประวัติศาสตร์โบราณคดี เท่าที่จะหาอ่านได้ไว้เป็นหนทางเรียนรู้ประวัติเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยซึ่งมี 5 แนวคิด ที่เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่ ณ ที่แห่งใด ประวัติความเป็นมาของชนชาติไต หรือ ไท พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไต ตั้งแต่ยุคต้น มาสู่ยุคกลางและยุคปลาย การดำรงอยู่ได้ของความเป็นไทย หลักและสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่อาณาจักรสยาม ราชวงศ์จักรี ราชลีในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 – 9 ยอดวีรกษัตริย์-ยอดวีรสตรีและบุคคลสำคัญ ต้นราชสกุลจักรีวงศ์ พระปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี ธงชาติไทย ประวัติศาสตร์การเสียดินแดน 14 ครั้ง ทศรัตนมณี บทกวีประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ปราชญ์ชาวบ้าน บทกลอนประวัติศาสตร์ของชาติไทย นายกรัฐมนตรีของไทย

ข่าว/ภาพ สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม