นราธิวาส - ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" ( ภาค 4 ) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

การสร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสา เป็นแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ที่ อาคารฝึกอบรมศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 4) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9, รองแม่ทัพภาคที่ 4, ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46, เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 รวมทั้งผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 200 คน เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาคต่าง ๆ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานขึ้น เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสาเป็นแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตน และมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนสามารถเป็นเครือข่ายจิตอาสา 904 ในแต่ละพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเข้าประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคกับส่วนราชการในพื้นที่ หากเกิดสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดเพื่อให้การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีผู้มีความรู้ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์พระราโชบายพระราชนิยม รวมถึงองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆโดยเฉพาะด้านจิตอาสา เพื่อจะถ่ายทอดแก่ประชาชนให้ได้รับทราบ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สำหรับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสม ในพื้นที่ภาคใต้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน โดยจะทำการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 7  มีนาคม 2565 ซึ่งผู้รับการฝึกจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่จิตอาสา 904 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งการฝึกเป็น 5 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ, หมวดวิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์, หมวดวิชาองค์ความรู้ด้านจิตอาสา, หมวดวิชาองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหมวดวิชาการศึกษาดูงาน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นคณะ ทั้งการสัมมนา แผนพัฒนาและแผนภัยพิบัติ การบรรยาย และการเป็นวิทยากร และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาวิชาต่างๆ สำหรับการให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึก เพื่อให้หลักสูตรนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดูแลในเรื่องสวัสดิการด้านต่าง ๆ เมื่อผู้รับการฝึกได้สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอ ใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” อันจะเป็นเครื่องแสดง ๆ ความสามารถที่มีเกียรติทั้งต่อตนเอง และวงศ์ตระกูล ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส