#TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครออนไลน์ 70 ที่นั่ง ระหว่างวันที่ 3-7 มิ.ย. 64

#TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครออนไลน์ 70 ที่นั่ง ระหว่างวันที่ 3-7 มิ.ย. 64

วันที่รับสมัคร

03/06/2564 - 07/06/2564

สมัครผ่านทางเว็บไซต์

https://admissions.kku.ac.th/regis_app

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6

- สำเร็จการศึกษา ม.6

- มีสัญชาติไทย

คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

• มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

• เป็นโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์

• กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2 และ 3) ในโรงเรียนต่างๆ ของประเทศไทย

• มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

• มีสุขภาพ ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิกล พิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาลและอื่นๆ ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
https://admissions.kku.ac.th/web/Direct/DirectDetail/1905/6