Huawei จะมาขายรถยนต์ไฟฟ้าเพราะยอดขายมือถือ ‘ตกฮวบ’ | Story Telling EP.4

Huawei จะมาขายรถยนต์ไฟฟ้า เพราะยอดขายมือถือ ‘ตกฮวบ’ เกิดอะไรขึ้นกับ Huawei ทำไมถึงมีข่าวเกี่ยวโยงกับรถยนต์ไฟฟ้า

.