จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ตรวจสอบรายชื่อ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS1q.php

ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS64 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด

หากไม่เข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์ตามที่ ทปอ.กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในโครงการนั้น ๆ

(ดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 ได้ที่ https://student.mytcas.com)