Wednesday, 17 April 2024
TUTOR

วิชาภาษาอังกฤษ: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

THE STUDY TIMES X ClassOnline

????วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน

วิชาภาษาอังกฤษ: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

โดย ครูพี่ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เรียนเน้นภาษาสเปน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อาจารย์ผู้สอนอบรม TOEIC ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ

#สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย

#ClassOnline

https://www.classonline.co.th/

.

.

วิชาภาษาไทย: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (ภาษาไทย)

THE STUDY TIMES X ClassOnline

????วันพุธที่ 23 มิถุนายน

วิชาภาษาไทย: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (ภาษาไทย)

โดย ครูต้นคูน ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Ph.D. in Communication Arts) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

#สอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย

#ClassOnline

https://www.classonline.co.th/

.

.

วิชาฟิสิกส์: เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงสำหรับนักเรียน ม.4

THE STUDY TIMES X DekThai Online

????วันอังคารที่ 22 มิถุนายน

วิชาฟิสิกส์: เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงสำหรับนักเรียน ม.4

โดย ครูพี่ปุ๊ องอาจ สุภัคชูกุล

อดีตตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

#สอนวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

#DekThaiOnline

https://dekthai-online.com/browse

.

.

วิชาคณิตศาสตร์: เรื่อง ของผสมสำหรับนักเรียน ม.ต้น

THE STUDY TIMES X DekThai Online

????วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน

วิชาคณิตศาสตร์: เรื่อง ของผสมสำหรับนักเรียน ม.ต้น

โดย อ.ต้น Study Cadet

จบวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.โรงเรียนนายเรือ

ศึกษา Afaps 42 ประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี

#สอนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.ต้น - ม.ปลาย, สอบทหาร

#DekThaiOnline

https://dekthai-online.com/instructor/StudyCadet

.

.

วิชาฟิสิกส์: เรื่อง มวล แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสำหรับ ม.4

THE STUDY TIMES X DekThai Online

????วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน วิชาฟิสิกส์: เรื่อง มวล แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสำหรับ ม.4

ครูพี่ปุ๊ องอาจ สุภัคชูกุล อดีตตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

#สอนวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

#DekThaiOnline https://dekthai-online.com/browse 

.

.

วิชาวิทยาศาสตร์: เรื่อง เตรียมสอบเข้า ม.1 และการสอบแข่งขันสำหรับนักเรียน ป.5-ป.6

THE STUDY TIMES X DekThai Online

????วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน

วิชาวิทยาศาสตร์: เรื่อง เตรียมสอบเข้า ม.1 และการสอบแข่งขันสำหรับนักเรียน ป.5-ป.6

โดย ครูเล้ง อำนวย สุภัคชูกุล

สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน

#DekThaiOnline

https://dekthai-online.com/browse

.

.

THE STUDY TIMES X DekThai Online, ClassOnline สัปดาห์ที่หก พบกับวิดีโอสรุปเนื้อหา เทคนิค แนวข้อสอบ แต่ละรายวิชา

????THE STUDY TIMES X DekThai Online, ClassOnline สัปดาห์นี้

????วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

⏰ทุกวัน เวลา 18.00 น.

พบกับวิดีโอสรุปเนื้อหา เทคนิค แนวข้อสอบ 5 รายวิชา 

????วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน
วิชาคณิตศาสตร์: เรื่อง ของผสมสำหรับนักเรียน ม.ต้น

โดย อ.ต้น Study Cadet
จบวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.โรงเรียนนายเรือ
ศึกษา Afaps 42 ประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี
#สอนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.ต้น - ม.ปลาย, สอบทหาร

????วันอังคารที่ 22 มิถุนายน
วิชาฟิสิกส์: เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงสำหรับนักเรียน ม.4

โดย ครูพี่ปุ๊ องอาจ สุภัคชูกุล 
อดีตตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
#สอนวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ม.ต้น-ม.ปลาย  

????วันพุธที่ 23 มิถุนายน 
วิชาภาษาไทย: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (ภาษาไทย)

โดย ครูต้นคูน ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Ph.D. in Communication Arts) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
#สอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย

????วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน
วิชาภาษาอังกฤษ: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

โดย ครูพี่ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เรียนเน้นภาษาสเปน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อาจารย์ผู้สอนอบรม TOEIC ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ
#สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย

????วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน
วิชาสังคม: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (สังคม)

โดย ครูต้นคูน ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Ph.D. in Communication Arts) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
#สอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย

????ช่องทางรับชม 
Facebook และ YouTube: THE STUDY TIMES

THE STUDY TIMES X DekThai Online เสาร์อาทิตย์นี้ พบกับ LIVE วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์

???? THE STUDY TIMES X DekThai Online เสาร์อาทิตย์นี้

????วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน และ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

⏰เวลา 2 ทุ่มตรง!

พบกับ LIVE วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์

????วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน
วิชาวิทยาศาสตร์: เรื่อง เตรียมสอบเข้า ม.1 และการสอบแข่งขันสำหรับนักเรียน ป.5-ป.6

โดย ครูเล้ง อำนวย สุภัคชูกุล
สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
#สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถม-ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.1, ม.4 ห้อง Gifted, เตรียมอุดมฯ, MWIT, KVIS, วมว., สอบแข่งขัน

????วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน
วิชาฟิสิกส์: เรื่อง มวล แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสำหรับ ม.4

โดย ครูพี่ปุ๊ องอาจ สุภัคชูกุล
อดีตตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
#สอนวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

????ช่องทางรับชม LIVE
Facebook และ Youtube: THE STUDY TIMES

วิชาสังคม: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (สังคม)

THE STUDY TIMES X ClassOnline

????วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน

วิชาสังคม: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (สังคม)

โดย ครูต้นคูน ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Ph.D. in Communication Arts) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

#สอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย

#ClassOnline

https://www.classonline.co.th/

.

.

วิชาภาษาอังกฤษ: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

THE STUDY TIMES X ClassOnline

????วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน

วิชาภาษาอังกฤษ: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

โดย ครูพี่ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เรียนเน้นภาษาสเปน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อาจารย์ผู้สอนอบรม TOEIC ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ

#สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย

#ClassOnline

https://www.classonline.co.th/

.

.


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top