Tuesday, 30 May 2023
TUTOR

THE STUDY TIMES X DekThai Online, ClassOnline สัปดาห์แรก พบกับวิดีโอสรุปเนื้อหา เทคนิค แนวข้อสอบ แต่ละรายวิชา

???? THE STUDY TIMES X DekThai Online, ClassOnline สัปดาห์นี้

???? วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

⏰ ทุกวัน เวลา 18.00 น.

พบกับวิดีโอสรุปเนื้อหา เทคนิค แนวข้อสอบ 5 รายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไทย อังกฤษ และสังคม

???? วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม

วิชาคณิตศาสตร์: เรื่อง แนวข้อสอบ สอวน. ผลบวกอนุกรมเศษส่วน factorial

???? วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม

วิชาฟิสิกส์: เรื่อง ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เข้าเตรียม ปี 63

???? วันพุธที่ 19 พฤษภาคม

วิชาสอนให้คิด: เรื่อง อัลกอลิทึม

???? วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม

วิชาภาษาอังกฤษ: เรื่อง เทคนิคสำหรับการทำ Reading

???? วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม

วิชาสังคม: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบวิชาสังคม 9 วิชาสามัญ

???? ช่องทางรับชม

Facebook และ YouTube: THE STUDY TIMES

รวมแหล่งทุนการศึกษาจากหน่วยงานในประเทศไทย ทุนการศึกษาต่างประเทศ ทุนการศึกษาโครงการพิเศษ และทุนการศึกษาจากสถานศึกษา

เว็บรวมทุนการศึกษาต่างประเทศ

เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บรวมทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งทุนระดับมัธยม ทุนปริญญาตรี ทุนปริญญาโท ทุนปริญญาเอก ทุนระยะสั้นและทุนแลกเปลี่ยน ทุนเรียนภาษา และทุนวิจัยอบรม

 

•WeGoInter (https://www.wegointer.com/)

•Hotcourses Thailand (https://www.hotcourses.in.th/study/international-scholarships.html)

•Scholarship.in.th (https://www.scholarship.in.th/)

•Inter Scholarship (http://th.interscholarship.com/)

•Scholarships for Development (https://www.scholars4dev.com/)

•Dek-D (https://www.dek-d.com/studyabroad/scholarship/)

•Educatepark (https://www.educatepark.com/ทุนการศึกษา)

•สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ. (https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-scholar-menu)

•InternationalScholarships (https://www.internationalscholarships.com/)

•Scholarship Lab (https://www.scholarshipslab.com/)

 

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานในประเทศไทย

•ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

มีทุนการศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งเยาวชนสามารถติดตามข่าวรับสมัครได้ ตัวอย่างทุนจากสำนักงาน ก.พ. เช่น ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทุนสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (ทุน UIS) (ทุนศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปีสุดท้าย และปริญญาโท) และ ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)

เว็บไซต์: https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal

 

•ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สวทช. มีการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย และการสร้างผลงานผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP) ทุนระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo Tech) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) และโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program)

เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/th/scholarship-in-nstda

 

•ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

เป็นทุนสำหรับนักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษาเท่านั้น) หรือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (นักเรียนที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพเท่านั้น) โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิยุวพัฒน์ จะได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3

เว็บไซต์: https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/

 

•ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยทุนนี้เป็นทุนฟรีไม่มีเงื่อนไขคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนคือ เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด และสถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

เว็บไซต์: https://www.cefoundation.or.th/node/10

 

•โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนและบางส่วน Kansinee Scholarship

กองทุน Kansinee Scholarship มีวัตถุประสงค์จัดสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีและโดดเด่นได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

เว็บไซต์: https://www.engenius.co.th

 

ทุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

นอกจากเว็บไซต์รวมทุนการศึกษาหลาย ๆ แหล่งที่ได้กล่าวถึงด้านบนแล้ว หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็ยังมีการให้ทุนการศึกษาของมหาลัยวิทยาลัยของตัวเองด้วย อาทิ

 

•ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มีทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดง ดนตรี และกีฬาดีเด่น ทั้งทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเองและองค์กรภายนอก

เว็บไซต์: https://www.rmutp.ac.th/ทุนการศึกษา

 

•ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และทุนเสริมโอกาส

เว็บไซต์: https://www.dpu.ac.th/bachelor-foundations.html

 

•ทุนการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีทุนการศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยและจากองค์กรภายนอก แบ่งเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนรางวัลเรียนดี ทุนสร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เว็บไซต์: https://www.chula.ac.th/admissions/scholarships/

 

•ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีทุนการศึกษาทั้งก่อนเข้าศึกษาและขณะศึกษา โดยมีทั้งทุนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยลักษณะของทุนมีทั้งทุนให้เปล่า ทุนจ้างงานนักศึกษา ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยสอน

เว็บไซต์: http://admission.kmutt.ac.th/afford

 

•ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

มีทุนการศึกษากว่า 500 ทุน มอบให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ศิลปิน สิ่งประดิษฐ์ และนิเทศศาสตร์

เว็บไซต์: https://www2.rsu.ac.th/info/scholarships

 

•ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีทุนหลายประเภท ทั้งทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนภายนอกจากบุคคล/บริษัท ทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงาน ทุนรางวัล/บทความ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาของแต่ละคณะที่มอบให้แก่นักศึกษาในคณะนั้น ๆ อีกด้วย

เว็บไซต์: http://satu.colorpack.net/index.php/th/student-services/scholarships2

 

•ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มีทั้งทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีโครงการต่าง ๆ เพื่อค้นหาผู้รับทุนที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านภาษา ด้านวิชาการ เป็นต้น

เว็บไซต์: https://www.bu.ac.th/th/curriculum/bachelors-degree/scholarships

 

•ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

มีแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ทั้งทุนจากภายในมหาวิทยาลัย และทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เว็บไซต์: https://mahidol.ac.th/th/new-current-student/scholarship/

 

•ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทุนการศึกษาส่วนกลางที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจำนวนปีละประมาณ 600 ทุน และทุนการศึกษาคณะ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษาที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน นอกจากนี้ยังมีทุนให้กับการเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

เว็บไซต์: https://www.cmu.ac.th/th/content/D7ABB770-4C2B-41EE-825E-720939F6DFD4

.

•ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)

มีทุนการศึกษาหลายประเภท เช่น ทุนบุตรครู ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาและ ศิลปวัฒนธรรม มีทั้งทุนบางส่วน 50% และ 100%

เว็บไซต์: https://www.spu.ac.th/scholarship/


ขอบคุณข้อมูล: https://www.unicef.org/thailand/th/stories/แหล่งทุนการศึกษาสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจสายงาน IT เปิดรับสมัครแล้ว!! กับโครงการพัฒนาโมเดลสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (Career Academies) รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน อบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน และ 6 เดือน

เป็นอีกหนึ่งทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่น่าสนใจ จากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด รับรองว่าทั้ง 2 หลักสูตรที่เปิดสอน จะช่วยเปิดโอกาสมีงานทำในหน่วยงาน และสถานประกอบการหลังจบหลักสูตร รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

#1 นักพัฒนาเว็บไซต์ และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์ หลักสูตร 3 เดือน

มูลค่าทุนการศึกษา:

– Full Scholarship ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ด้านที่พักอาศัย ค่าเดินทาง และค่าอาหาร ตลอดระยะเวลา 6 เดือน

– Academic Scholarship ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร

ระดับการศึกษา:

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เช่น ปวช. หรือ ปวส.

– หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รูปแบบการอบรม: อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 9 ชั่วโมง

ระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร: 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2564

– มีสัญชาติไทย และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการอบรม

– ไม่เคยหรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

สมัครได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe66cIqFcfB6xgQbhXJH2IwVhKpgjVKT6bvNjZr_mQDq9n_Mw/viewform

ปิดรับสมัคร: 23 เมษายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1hz6bnveGAdL7tCpB9CVj39GxwOLD7-TB/view?fbclid=IwAR3Aad7caRL7r3DetlzBis1JJgYEmd1CM4zwhnuTSD18KZS93GDL_eP8q-k

#2 นักพัฒนาซอฟท์แวร์ หลักสูตร 6 เดือน

มูลค่าทุนการศึกษา:

– Full Scholarship ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว ด้านที่พักอาศัย ค่าเดินทาง และค่าอาหาร ตลอดระยะเวลา 6 เดือน

– Academic Scholarship ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร

ระดับการศึกษา:

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เช่น ปวช. หรือ ปวส.

– หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รูปแบบการอบรม: อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 9 ชั่วโมง

ระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร: 1 กันยายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

– มีสัญชาติไทย และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการอบรม

– ไม่เคยหรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

สมัครได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe66cIqFcfB6xgQbhXJH2IwVhKpgjVKT6bvNjZr_mQDq9n_Mw/viewform

ปิดรับสมัคร: 7 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1jQDJTHrIXdWWHdHgSqcI8VsJGvdHPo2U/view?fbclid=IwAR3n8cHL1IF3U5Rv1GJEh-EpCa4cqwb5NbiqAwBmPMsL0ODOLqfidVLUIic

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

https://www.chevronenjoyscience.com/th/career-academies


ขอบคุณที่มา: https://www.scholarship.in.th/stem-career-academies-scholarships/

ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สสวท. เผยแพร่รายงานผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลดฟรี! พร้อมตัวอย่างข้อสอบ PISA : สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก

การสอบ PISA เป็นการจัดทดสอบความสามารถในด้าน ‘การรู้เรื่อง’ (Competency) ของนักเรียนอายุ 15 ปีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดทดสอบโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)

ข้อสอบ PISA จะประเมิน ‘การรู้เรื่อง’ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน โดยที่ไม่ได้อ้างอิงกับเนื้อหาหรือหลักสูตรใดๆ เป็นการเฉพาะ

รายงานผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)

ดาวน์โหลดฟรี >> https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa2018-fullreport/

PISA 2018 เป็นรอบการประเมินที่เน้นการอ่านเป็นการประเมินหลักครั้งที่สามถัดจาก PISA 2000 และ PISA 2009 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียนในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป รายงานฉบับนี้จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมิน PISA 2018 ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa2018-fullreport/

------------------------------------

ตัวอย่างข้อสอบ PISA : สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก

ฝึกทำโจทย์ >> https://pisaitems.ipst.ac.th/quiz_global

ขณะนี้ทาง OECD ได้อนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบ "สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก" จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

2. เรื่องเล่าเพียงเรื่องเดียว

3. เสื้อผ้าตามหลักจริยธรรม

4. นักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัย

5. นโยบายด้านภาษา

ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบวัดสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ซึ่งเป็นนวัตกรรมการประเมินใหม่ที่มีในรอบการประเมิน PISA 2018 โดยข้อสอบดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วและเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)

จัดทำโดย : ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ที่มา:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3830429316993428&id=145276782175385&sfnsn=mo

มาทำความรู้จัก ระดับภาษาจีนระบบใหม่ ที่เพิ่งประกาศออกมา บังคับใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการจีน ที่เรียกว่า "ระบบ 3 ขั้น 9 ระดับ" เป็นอย่างไร ไปดูกัน

ระดับภาษาจีนระบบใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการจีน

แบ่งเป็น 3 ขั้น

1.) ภาษาจีนขั้นต้น

2.) ภาษาจีนขั้นกลาง

3.) ภาษาจีนขั้นสูง

แต่ละขั้นแบ่งเป็น 3 ระดับ

1.) ภาษาจีนขั้นต้น แบ่งเป็น ภาษาจีนระดับ 1 - 3

2.) ภาษาจีนขั้นกลาง แบ่งเป็น ภาษาจีนระดับ 4 - 6

3.) ภาษาจีนขั้นสูง แบ่งเป็น ภาษาจีนระดับ 7 - 9

ระบบนี้เรียกว่า "3 ขั้น 9 ระดับ"

ขั้นต้น - ระดับที่ 1 คำศัพท์ 500 คำ ไวยากรณ์ 48 รูป

ขั้นต้น - ระดับที่ 2 คำศัพท์ 1272 คำ (+772) ไวยากรณ์ 129 รูป (+81)

ขั้นต้น - ระดับที่ 3 คำศัพท์ 2245 คำ (+973) ไวยากรณ์ 210 รูป (+81)

ขั้นกลาง - ระดับที่ 4 คำศัพท์ 3245 คำ (+1000) ไวยากรณ์ 286 รูป (+76)

ขั้นกลาง - ระดับที่ 5 คำศัพท์ 4316 คำ (+1071) ไวยากรณ์ 357 รูป (+71)

ขั้นกลาง - ระดับที่ 6 คำศัพท์ 5456 คำ (+1140) ไวยากรณ์ 424 รูป (+67)

ขั้นสูง - ระดับที่ 7 – 9 ในขั้นสูงนี้จะไม่แบ่งคำศัพท์ รูปแบบไวยากรณ์ ออกเป็นแต่ละระดับ แต่จะเน้นที่ความสามารถในการใช้ภาษา โดยภาษาจีนขั้นสูงจะมีวงคำศัพท์และไวยากรณ์ ดังนี้

คำศัพท์ 11092 คำ (+5636)

ไวยากรณ์ 572 รูป (+148)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/485179341678716/posts/1540254432837863/?sfnsn=mo

'THE PILLARS' สถาบันการศึกษาที่มุ่งสานฝันให้กับนักเรียน ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ ให้บริการปรึกษาและวางแผนการเรียน รวบรวมครูผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ

สำหรับน้อง ๆ คนไหน ที่กำลังมองหาสถาบันการศึกษาเพื่อต่อยอดเข้าเรียนภาคอินเตอร์ ขอแนะนำ THE PILLARS สถาบันการศึกษาที่มุ่งสานฝันให้กับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ ให้บริการปรึกษาและวางแผนทางการเรียนทั้งหมด และยังได้รวบรวมครูผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จสูงสุด ภายในเวลาอันรวดเร็ว!!

ขอบอกว่านอกจากเรื่องการเรียนที่เข้มข้นแล้ว ที่นี่เขาอยู่กันแบบครอบครัว บรรยากาศแสนอบอุ๊นอบอุ่น ให้ความรู้สึกเหมือนพี่ดูแลน้อง เพื่อนดูแลเพื่อน ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย!!

The Pillars Keystone to Your Success

- ช่วยวางแผนการเรียนให้ตรงกับรอบสอบ

- พัฒนาความรู้ในวิชาต่าง ๆ

- พร้อมข้อสอบที่แม่นยำ

- การันตีคะแนนผ่านชัวร์

The Pillars มุ่งเน้นเรื่องการทำให้ความฝันของนักเรียนประสบความสำเร็จเป็นหลัก ซึ่งจะให้ความสำคัญในเรื่อง

- ช่วยวางแผนการสอบและการเตรียมตัวสอบเป็นรายบุคคล

- พัฒนานักเรียนในด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงวิชาที่ใช้ในการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ อาทิ SAT (Math & Verbal), SAT subject test, IELTS, CU-AAT, CU-TEP, CU-ATS, GED และ IGCSE

- ข้อสอบที่แม่นยำก่อนสอบ ซึ่งไม่สามารถหาได้จากที่อื่นมากกว่า 2,000 ข้อ

- การคาดคะเนว่าข้อสอบ SAT subject test วิชาไหนง่ายวิชาไหนยาก ในแต่ละรอบ

- ครูที่มีประสอบการณ์สูง และเป็น expertise โดยเฉพาะ

The Pillars ได้รวบรวมครูเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์สอนในแต่ละวิชา พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและวางแผน

คอร์สเรียน ของ The Pillars

1.) SAT Test แบ่งเป็น ALL IN ONE, Real Practice, SAT Math Newborn, SAT Math Enhanced

2.) SAT II Subject Test แบ่งเป็น Physics 1-3, Chemistry 1-3, Math II 1-3, Biology 1-2

3.) IELTS

4.) BioMedical Admissions Test

The Pillars มี 3 แพลตฟอร์มในการเรียน ได้แก่ แบบกลุ่มใหญ่ ไม่เกิน 10 คน กลุ่มย่อยไม่เกิน 5 คน และเรียนตัวต่อตัว

The Pillars มีความเชื่อว่าบรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น เปรียบเสมือนพี่ดูแลน้อง เพื่อนดูแลเพื่อน จะทำให้นักเรียนกล้าที่จะเข้าหาครู และกล้าที่จะถามในส่วนที่ไม่เข้าใจ ส่งผลให้มีความสุขในการเรียน The Pillars จึงเปรียบเสมือนบ้านและครอบครัวที่ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จ

นอกจากการเรียนการสอนที่เข้มข้น The Pillars ยังได้มีการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนทุกปี อาทิ กิจกรรม New Year Party ไปเที่ยว Dream world และกินเลี้ยง บอกแล้วว่าที่นี่เค้าอยู่กันแบบครอบครัวอบอุ่นจริง ๆ


The Pillars รวบรวมเอาข้อมูลทางสถิติมาใช้วางแผนการสอบในแต่ละรอบ ทำให้นักเรียนรู้ว่าต้องสอบวิชาไหนในและช่วงเวลาใด ถึงจะเหมาะสมที่สุด เพื่อให้ได้คะแนนตามที่คาดหวังไว้

บรรยากาศกิจกรรมสอบใหญ่ของ The Pillars Mock Test SAT & SAT SUBJECT TEST เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนสอบจริง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์: https://www.thepillars-edu.com/

IG: https://www.instagram.com/thepillarsedu/?hl=en

LINE: https://page.line.me/thepillarsedu?openQrModal=true

ส่องค่าเทอม 8 โรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ตั้งแต่เข้าเรียนปีแรก จนถึงเรียนจบ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ ไปดูกันเลย!!

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ : International School Bangkok

เริ่มตั้งแต่ Pre-Kindergarten - Grade 12 (เรียนทั้งหมด 14 ปี)

รวม 12,780,000 บาท

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพฯ : King's College International School Bangkok

เริ่มตั้งแต่ Pre–nursery - Grade 12 (เรียนทั้งหมด 16 ปี)

รวม 12,775,000 บาท

โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ : Harrow International School

เริ่มตั้งแต่ Pre–nursery - Year 13 (เรียนทั้งหมด 16 ปี)

รวม 12,434,100 บาท

โรงเรียนนานาชาตินิสท์ : NIST International School

เริ่มตั้งแต่ Early Year 1 - Year 13 (เรียนทั้งหมด 15 ปี)

รวม 11,547,100 บาท

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ : Shrewsbury International School

เริ่มตั้งแต่ Early Year 1 - Year 13 (เรียนทั้งหมด 15 ปี)

รวม 10,672,200 บาท

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี : Ruamrudee International School

เริ่มตั้งแต่ Kindergarten 1 - Grade 12 (เรียนทั้งหมด 15 ปี)

รวม 10,346,000 บาท

โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา : Bangkok Patana School

เริ่มตั้งแต่ Nursery - Year 13 (เรียนทั้งหมด 16 ปี)

รวม 10,307,000 บาท

โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ : Bangkok Prep International School

เริ่มตั้งแต่ Nursery - Year 13 (เรียนทั้งหมด 15 ปี)

รวม 8,403,000 บาท

**ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบกับทางโรงเรียนอีกครั้งก่อนส่งลูกเรียน


ขอบคุณที่มา: https://www.facebook.com/TidRhooTH/posts/219129443065285

 

SEX EDUCATION : เพศ (ต้อง) ศึกษา : เพราะการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกฮอล์ตั้งแต่ยังเด็ก และการปลูกฝังเรื่องเพศศึกษาในวัยเด็ก ที่ยังมีไม่มากนัก อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาท้องไม่พร้อมและความรุนแรงทางเพศตามมา

ประเทศไทยมีสถิติความรุนแรงต่อผู้หญิงสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จากรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime) พบว่ากว่า 87% ของคดีการล่วงละเมิดทางเพศไม่เคยถูกรายงานเพื่อหาผู้กระทำผิด หรือให้ทางการรับรู้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 พบว่า ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 66% ภาคใต้ มีความรุนแรงในครอบครัวถึงร้อยละ 48.1 และกรุงเทพฯ พบความรุนแรงในครอบครัว น้อยที่สุด ร้อยละ 26 ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ รายได้ของครอบครัว และการใช้สารเสพติด เช่น สุรา บุหรี่ เป็นต้น

พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต 13 กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเซ็กส์ไม่พร้อมเพิ่มมากขึ้นคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้การดูแลตัวเอง การยับยั้งชั่งใจลดลง ทำให้ตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ เกิดการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลกระทบตามมามากมาย ทั้งติดเชื้อ ท้องไม่พร้อม จากสถิติพบว่า คนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมักจะดื่มเหล้าตั้งแต่อายุยังน้อย ยิ่งเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีคนดื่มเหล้า ทำให้ได้เห็นพฤติกรรมการดื่ม ยิ่งทำให้เกิดความเคยชิน เมื่ออายุ 18 ปี จะรู้สึกว่าโตแล้ว ดื่มเหล้าได้แล้ว

"วัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นชัดเจน สิ่งที่เขามักใช้แก้ไขปัญหาคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น การจัดการควรทำร่วมกันทุกภาคส่วน ควรให้เด็กมีความเข้มแข็งทางจิตใจ เชื่อมั่นในตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง เวลาเจอปัญหาสามารถจัดการได้ ซึ่งครอบครัวมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน การให้เวลาพูดคุย ชื่นชม ปรับทุกข์ ส่วนชุมชน โรงเรียน ต้องเข้มแข็ง มีระบบดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวัง อย่าเอาตัวไปอยู่ในจุดที่เสี่ยง สถานที่ลับตาคน ฝึกปฏิเสธให้เป็น ต้องรู้จักเซฟเซ็กส์และไม่ควรมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปยุ่งเกี่ยว" พญ.วิมลรัตน์กล่าว

สิรินยา บิชอฟ หรือซินดี้ ดารานักแสดง กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นแม่ลูกสอง มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกให้เข้าใจเรื่องเพศ ตนเห็นว่าสังคม ยังมีสื่อที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเพศสำหรับเด็กน้อยมาก จึงได้ศึกษาและเขียนหนังสือเด็ก นำเสนอในรูปแบบ การ์ตูนที่พูดถึงสิทธิในร่างกายของตัวเอง สอนให้เรียนรู้เรื่องร่างกาย เคารพตัวเอง เข้าใจในสิทธิของร่างกายตัวเองและเคารพสิทธิทางร่างกายของคนอื่น ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หนังสือเล่มนี้ ถือเป็นเครื่องมือในการพูดคุยกับลูกตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อให้เขาดูแลความปลอดภัยของเขาได้ ถ้าพ่อแม่ปลูกฝังให้ลูกเข้าใจการเคารพสิทธิของคนอื่นตั้งแต่เด็ก จะช่วยลดปัญหาความรุนแรงหรือแก้ปัญหาไปได้ โดยเฉพาะการลดปัญหาการไปทำร้ายคนอื่น

ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกันว่าจะพูดคุยอย่างไรให้เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของความเจริญเติบโตของคน หลายคนอาจจะมองว่าอยากให้ลูกปลอดภัย แต่ไม่มีการให้ความรู้ ทักษะเบื้องต้นในเรื่องเพศของพวกเขา และถ้าไปรอจนกระทั่งวัยรุ่น อาจจะไม่ทันการณ์ ต้องมีการพูดคุยเรื่องเพศตั้งแต่เด็ก

"สิ่งที่พ่อแม่สอนเรื่องเพศ เป็นการสอนเพศศึกษา และอยากให้พ่อแม่ทุกคนพูดคุยกับลูก อย่าอายที่จะพูดคุยเรื่องเพศและเรื่องการเคารพสิทธิเนื้อตัวทางร่างกาย โดยไม่ต้องรอให้เป็นหน้าที่ของครูหรือหมอ พ่อแม่ต้องปรับตัวเอง ค่อยๆ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว หากพ่อแม่ไม่รู้ อย่าปัดลูกหรือปฎิเสธว่า ลูกไม่ควรรู้ แต่ให้ไปหาข้อมูลมาพูดคุยกับลูก" ซินดี้ กล่าว

จะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า เรื่องความรัก เรื่องเพศ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความสัมพันธ์และไปด้วยกัน ความรุนแรงมีหลายกรณีมาจาก การดื่มเหล้า ใช้เป็นเครื่องมือนำไปสู่การถูกคุกคามทางเพศ ถูกข่มขืนโดยผู้ชายที่ใช้อำนาจเหนือกว่าเป็นคนกำหนด สะท้อนจากการรวบรวมข่าวความรุนแรงทางเพศปี 62 พบถึง 9 ข่าว กรณีที่แฟน/อดีตแฟน ใช้การบังคับและหลอกไปข่มขืน ปัจจัยกระตุ้นมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น สิ่งที่อยากเสนอให้เป็นทางออกคือ ต้องมีหลักสูตรให้ความรู้ รณรงค์เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ การคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้และต้องให้ความสำคัญ ควรมีหลักสูตรทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยม มหาวิทยาลัย ตลอดจนในครอบครัวก็ต้องสร้างการเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วย

"การเรียนหลักสูตรเพศศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษายังไม่ได้มีความชัดเจนอย่างจริงจัง อีกทั้งครอบครัวก็มองว่าพูดเรื่องเพศไม่ได้ แต่สื่อละครต่าง ๆ ก็ยังมีการทำมายาคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ การข่มขืนเป็นเรื่องปกติ ทำให้เพศชายมีความคิดว่าตนเองมีอำนาจเหนือกว่า และผู้หญิงหากเป็นแฟนใครแล้วต้องยอม ตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่และเป็นรากเหง้าของปัญหา ทุกทุกฝ่ายต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิด ปรับโครงสร้าง ต้องไม่ทำให้ชายเป็นใหญ่ ทำให้เรื่องเพศเป็นเรื่องเท่ากัน ทั้งหญิงชาย" จะเด็จ กล่าวทิ้งท้าย

ขณะที่ เอ (นามสมมติ) อายุ 32 ปี กล่าวว่า จากประสบการณ์ชีวิตการเป็นคุณแม่วัยรุ่นอายุ 18 ปี คบกับแฟนเจอกันในร้านเหล้า เกเรไม่เรียนต่อ หางานรับจ้างรายวันทำ พอเลิกงาน ก็ดื่มเหล้ากับแฟน เมาหลังเลิกงานทุกวัน ทะเลาะกับคนข้างบ้านประจำ ใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอด รู้ตัวอีกทีก็ตั้งครรภ์ได้ 2 - 3 เดือน ถึงมาหยุดดื่ม ส่วนแฟนเริ่มไม่ใส่ใจดูแล ไม่ทำงาน เอาแต่เมาเหล้าหาเรื่องทะเลาะตบตีทุกวัน หลังจากคลอดลูกได้ไม่นานก็เลิกรากันไปเพราะทนพฤติกรรมทำร้ายร่างกายไม่ไหว

"ชีวิตแม่วัยรุ่น กว่าจะผ่านมาได้มันยากลำบากมาก นอนร้องไห้ทุกวัน ต้องทำงานทุกอย่าง ทั้งเป็นรปภ. ทำงานกระเป๋ารถเมล์ ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูก เพราะพฤติกรรมการดื่ม ทำให้เขาเป็นเด็กสมาธิสั้น พัฒนาการช้า ทุกเดือนต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรับยาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เราเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ทำทุกอย่างเพื่อลูก อยากฝากถึงวัยรุ่นให้มีสติ รักตัวเอง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า ยา และอบายมุข เพราะมันทำลายชีวิต ทำลายอนาคตเราจริงๆ" เอ (นามสมมติ) กล่าว


ขอบคุณที่มา:

https://www.thaihealth.or.th/Content/54052-แนะวัยรุ่นเซฟเซ็กส์%20ปลูกฝังเรื่องเพศสร้างเกราะป้องกันตั้งแต่เด็ก.html

คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งคอร์สเรียนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก รวบรวมคอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งคอร์สเรียนที่ได้รับความนิยม เพราะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น และยังช่วยให้สามารถทำความเข้าใจและปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้อีกด้วย รวบรวมคอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

คอร์สเรียนจิตวิทยาในการทำงาน ม.เชียงใหม่

คอร์สเรียนจิตวิทยาในการทำงาน จาก ม.เชียงใหม่ เหมาะสำหรับใครที่หมดไฟ มีปัญหาในเรื่องงาน หรืออยากเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น เนื้อหาประกอบไปด้วย ความหลากหลายของผู้คนในที่ทำงาน, การยศาสตร์ในการทำงาน (Ergonomics), การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน, สภาพแวดล้อมที่ทำงานกับสุขภาพจิต, การจัดการทางการเงินสำหรับคนทำงาน และการพัฒนาตนเองในการทำงาน

ซึ่งจะเปิดให้เข้าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 คอร์สนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 10 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีประกาศนียบัตรรับรองในระบบให้ด้วยสำหรับผู้ที่มีคะแนนผ่าน 70% ของคะแนนรวมทั้งหมด
คลิก >> https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU029+2019/about?fbclid=IwAR2dshuLsfDTxw_Tp7jZnRTkh6s28oCVI7uVnXRE_Cz5zUPC2rYFaqvmAio

คอร์สเรียนจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน ม.เชียงใหม่

อีกหนึ่งคอร์สเรียนจิตวิทยาจาก ม.เชียงใหม่ กับคอร์สเรียนจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน ที่ประกอบไปด้วย ความหมายและแนวคิดทางจิตวิทยา, จิตวิทยากับการเข้าใจตัวเอง การพัฒนาตัวเอง, นิสัย, บุคลิกภาพ, ตัวตน, แรงจูงใจและอารมณ์ รวมไปถึงพฤติกรรมทางเพศและการควบคุมตัวเอง ให้เราสามารถเข้าใจพฤติกรรมและการแสดงออกของตัวเองได้มากขึ้น ต่อไปจะเป็นเรื่องของจิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น ซึ่งจะประกอบไปด้วยมนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ, ความรัก, ความสัมพันธ์ในครอบครัว และจิตวิทยาการเข้าสังคม และการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 -30 กันยายน 2564 ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 10 ชั่วโมง นอกจากวิดีโอในการเรียนแล้วก็ยังมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ได้ทำแบบเก็บคะแนนอีกด้วย ซึ่งสำหรับใครที่สนใจก็ต้องเก็บคะแนนให้เกิน 75 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านคอร์สเรียนนี้ไปได้

คลิก >> https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU007+2017/about

คอร์สเรียนจิตวิทยากับการออกแบบชีวิต University of Pennsylvania

คอร์สเรียนจิตวิทยาจากต่างประเทศ วิชานี้เป็นจิตวิทยาการออกแบบชีวิต ให้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งเนื้อหาหลัก ๆ ของวิชานี้จะประกอบไปด้วยการค้นหาจุดเด่นในตัวเอง, จิตวิทยาเชิงบวก, และการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านให้ใช้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 4 สัปดาห์ โดยคอร์สเรียนนี้เป็นหนึ่งในคอร์สเรียนจิตวิทยาในชุด รากฐานของความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก ที่จะมีอยู่ด้วยกัน 5 คอร์ส และหากอยากได้ใบประกาศที่มีลายเซ็นจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงก็จำเป็นจะต้องเก็บให้ครบทั้ง 5 คอร์สเรียนด้วยกัน ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดคอร์สอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในเว็บไซต์
คลิก >> https://www.coursera.org/

คอร์สเรียนหลักจิตวิทยาเบื้องต้น University of Toronto

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักจิตวิทยาเบื้องต้น จาก University of Toronto ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ ถือเป็นคอร์สเรียนที่น่าสนใจมากที่สุดในสาขาจิตวิทยา เพราะเราจะได้ไปสำรวจกับสมองและความสามารถในการทำงานของสมอง ว่าสามารถจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการเรียนรู้, ความสนใจ, การรับรู้ และจิตสำนึก รวมไปถึงพัฒนาการของมนุษย์ทั้งในแง่ของการเติบโตตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ และพฤติกรรมของผู้อื่นส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของเราเองด้วย

ซึ่งคอร์สเรียนนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมดด้วยกัน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4-6 ชั่วโมง สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถได้ใบรับรองทันทีหลังจากจบคอร์ส
คลิก >> https://www.coursera.org/learn/introduction-psych?ranMID=40328&ranEAID=SAyYsTvLiGQ&ranSiteID=SAyYsTvLiGQ-UkKqIC_sukywEU0x1erz.w&siteID=SAyYsTvLiGQ-UkKqIC_sukywEU0x1erz.w&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=SAyYsTvLiGQ

คอร์สเรียนจิตวิทยาการเข้าสังคม Wesleyan University

คอร์สเรียนนี้เป็นหลักสูตรที่นำเสนอเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมแบบคลาสสิกและร่วมสมัย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจในด้านของจิตวิทยา เช่น การตัดสินใจ การโน้มน้าวใจ พฤติกรรมกลุ่มแรงดึงดูดส่วนบุคคล และปัจจัยที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยเนื้อหาภายในคอร์สเรียนจะมุ่งเน้นไปที่ผลการวิจัยที่น่าแปลกใจ สนุกสนานและน่าสนใจ ง่ายต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หลักสูตรนี้จะนำเนื้อหามาจาก Social Psychology Network ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อุทิศให้กับจิตวิทยาสังคม

ใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 - 8 ชั่วโมง สามารถเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สามารถลงเรียนได้ฟรี แต่หากอยากได้ใบประกาศตัวจริง ต้องเสียเงินเพิ่ม
คลิก >> https://www.classcentral.com/course/socialpsychology-555?fbclid=IwAR0o3QrxRQQmmsGr45e1ebJdkMHsJzO2IA0qj_1LBueuC-sRGiYFVGIYyJc

คอร์สเรียนจิตวิทยาในเรื่องกฎหมายอาญา University of Queensland

คอร์สเรียนจิตวิทยาที่ว่าด้วยเรื่องกฎหมายอาญา โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสำรวจประสิทธิภาพของกฎหมาย และระบบยุติธรรมจากมุมมองทางจิตวิทยา ซึ่งเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยากฎหมาย และความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื้อหาของคอร์สเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาทางด้านกฎหมายอาญา การสืบสวน สอบสวน และการพิจารณาคดี ในช่วงสัปดาห์ที่ 6-8 ซึ่งจะใช้เวลาในการเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
คลิก >> https://www.edx.org/course/the-psychology-of-criminal-justice?source=aw&awc=6798_1611154729_fb4fe252efcd419e662267374360a0f3&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=301045_https%3A%2F%2Fwww.class-central.com%2F

คอร์สเรียนจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค Coventry University

คอร์สเรียนจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ จิตวิทยาผู้บริโภคว่าหมายถึงอะไร และเกี่ยวข้องกับการเติบโตของสังคมผู้บริโภคอย่างไรบ้าง ซึ่งในคอร์สเรียนนี้จะพาเราให้ได้รู้จักกับแนวคิดพื้นฐานทางการตลาด ว่ามีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทอย่างไร และการใช้จิตวิทยาของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันอย่างไร

โดยคอร์สเรียนจิตวิทยานี้จะสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ใช้เวลาเรียนประมาณสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงเป็นเวลาสั้น ๆ เพียงแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้น 
คลิก >> https://www.futurelearn.com/courses/consumer-behaviour-and-psychology?utm_campaign=Courses+feed&utm_medium=courses-feed&utm_source=courses-feed&utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3347507:Class+Central&utm_content=10:1&utm_term=USNetwork&ranMID=44015&ranEAID=SAyYsTvLiGQ&ranSiteID=SAyYsTvLiGQ-jmchOhj.cc8v0N6BcNUg1Q

คอร์สเรียนศาสตร์และเทคนิคการสื่อสารกับผู้อื่น University of Amsterdam

คอร์สเรียนที่จะทำให้เราเข้าใจและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้น กับคอร์สเรียนศาสตร์และเทคนิคการสื่อสารกับผู้อื่นจาก University of Amsterdam ซึ่งในเนื้อหาวิชานี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของวิทยาการสื่อสาร, แนวทางทฤษฎีที่โดดเด่นในวิทยาศาสตร์การสื่อสาร รวมไปถึงรูปแบบและแนวคิดที่สำคัญที่สุดของศาสตร์การสื่อสาร ซึ่งเรียนในรูปแบบออนไลน์ 100% และได้ใบประกาศรับรองหลังจากเรียนจบ

โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 10 ชั่วโมงเท่านั้น 
คลิก >> https://www.coursera.org/learn/communication?ranMID=40328&ranEAID=SAyYsTvLiGQ&ranSiteID=SAyYsTvLiGQ-VKXKrAEjc2fr9g6BInlvLw&siteID=SAyYsTvLiGQ-VKXKrAEjc2fr9g6BInlvLw&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=SAyYsTvLiGQ

คอร์สเรียนจิตวิทยาการศึกษาพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานในองค์กร Macqurie University

สำหรับใครที่อยากเรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานในองค์กรต้องห้ามพลาดกับ คอร์สเรียนออนไลน์จาก Macqurie University โดยเนื้อหาของคอร์สเรียนนี้จะประกอบไปด้วย แนวคิดทฤษฎี และวิธีการต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลในองค์กรเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงวิธีสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในที่ทำงานหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กร การจัดการปัญหาและควบคุมการขัดแย้ง ผ่านการบรรยายและการทำแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาได้ดีมากยิ่งขึ้น

โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และใช้เวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์  

คลิก >> https://www.coursera.org/learn/organisational-behaviour-know-your-people?ranMID=40328&ranEAID=SAyYsTvLiGQ&ranSiteID=SAyYsTvLiGQ-LPlyx7.q37B_qUJyHS5_Zw&siteID=SAyYsTvLiGQ-LPlyx7.q37B_qUJyHS5_Zw&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=SAyYsTvLiGQ

คอร์สเรียนจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในองค์กร มศว X จุฬา

คอร์สเรียนจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งภายในคอร์สเรียนนี้เราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ และอิทธิพลของวัฒนธรรมของชาติต่อการทำงานร่วมกันของบุคคลในที่ทำงาน, ความเชื่อในเรื่องของเชื้อชาติ, ความฉลาดทางวัฒนธรรมและสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคคล รวมไปถึงการสื่อสารและความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน, การบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ผู้นำ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เหมาะสำหรับใครที่อยากพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานและเจ้านายบริษัทต่างชาติ ให้สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2564 และใช้เวลาเรียนประมาณ 8 ชั่วโมง
คลิก >> https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU013+2019/about


ขอบคุณที่มา: https://www.wongnai.com/articles/free-online-psychology-courses

แนะนำคอร์สเรียนฟรี มีใบประกาศ ‘Creative Problem Solving’ พัฒนาทีมเวิร์ก แนะกลยุทธ์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีไหวพริบ Soft skills สำคัญที่วัยทำงานควรมี

การแก้ปัญหาอย่างมีไหวพริบ หนึ่งใน soft skills สำคัญที่ควรมีติดตัว หากใครอยากเรียนรู้ทักษะนี้จริงจังเพื่อพัฒนาทีมเวิร์กและพร้อมรับมือกับการทำงานยุคดิจิทัล แนะนำคอร์สออนไลน์ ชื่อว่า "Get Creative with People to Solve Problems" ส่งตรงจาก University of Leeds กับ Institute of Coding

คอร์สนี้จะสอนวิธีคิดแบบ Human-Centered Design ที่ช่วยให้เราออกแบบแนวทางการทำงานและวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีไหวพริบ และเหมาะกับแต่ละบุคคล ที่สำคัญคือเรียนฟรี  ปรับใช้ได้จริงทั้งเรื่องเรียน การทำงาน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

หัวข้อที่จะได้เรียนในคอร์ส

- การเรียนรู้เจาะลึกแนวคิด human-centred design : กระบวนการที่ผู้ออกแบบจะโฟกัสที่ความต้องการและปัญหาในการทำงานเฉพาะบุคคล

- 5 วิธีคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

- การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : แนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและเน้นไปที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคจนทำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ

- รีวิวประสบการณ์ตรงของผู้ใช้จริง

- กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลองนำแนวคิดฯ ไปใช้แก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับคอร์ส

- จำนวนชั่วโมงเรียน: 4 ชั่วโมง

- ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร (รูปแบบไฟล์ PDF) เมื่อเรียนจบและทำกิจกรรมครบตามเกณฑ์

สมัครสมาชิกผ่านอีเมลหรือ facebook ‘คลิก register’ ได้ที่

https://www.futurelearn.com/register?return=ceqqps9u

ลงทะเบียนเรียนและดูตารางเรียน ‘คลิก join course for free’ ได้ที่

https://www.futurelearn.com/courses/get-creative-with-people-to-solve-problems


ขอบคุณที่มา: https://www.facebook.com/OneMoreCoursebyDekD/photos/a.107506870745169/274709194024935/


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top