เลขาฯ ศอ.บต. แสดงความยินดีกับ ปชช. ชาวอ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังได้รับมอบโฉนดที่ดิน 120 แปลง เผย!! การครอบครองที่ดินของตนเองถือเป็นทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดในชีวิต 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ณ หอประชุมอำเภอแว้ง ที่ว่าการอำเภอแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวอ.แว้งที่วันนี้ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่พี่น้องทุกคนรอคอยมาทั้งชีวิต  ทรัพย์สมบัติที่มีค่าหรือมีความหมายคือที่ดินที่ไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายทุกคนก็ล้วนแต่ใช้ชีวิตในที่ดินของตัวเอง เพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งที่ดินให้เป็นของตนเองคือทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดของชีวิตคนๆ หนึ่ง ที่มีหลักฐานตามโฉนดที่ดินที่ถือเป็นหลักประกันขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

สำหรับการมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่ตำบลแว้ง ตำบลแม่ดง   ตำบลฆอเลาะ และตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 120 แปลง ตามเป้าหมายได้ที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาการรังวัด  และทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำรวจรังวัดในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยมีความถูกต้อง แม่นยำสูงและมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน ระหว่างเอกชนกับรัฐและเอกชนกับเอกชน ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรังวัดที่ดิน โดยให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 10 สายสำรวจเป้าหมาย 4,080 แปลงต่อปี