เปิดสถิติ 3 อันดับ กลุ่ม ส.ส. วินัยดี!! ที่เข้าประชุมสภาผู้แทนฯ...มากที่สุด!!

อันดับ 1 >> มีวันเข้าประชุม 269 วัน  
นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท
นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.พรรคก้าวไกล
นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.พรรคก้าวไกล
นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ส.ส.พรรคก้าวไกล
นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.พรรคก้าวไกล
นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.พรรคก้าวไกล
นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย

อันดับ 2 >> มีวันเข้าประชุม 268 วัน 
นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ส.ส.พรรคเพื่อไทย
นายภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร ส.ส.พรรคเพื่อไทย
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ส.ส.พรรคเพื่อไทย
นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล
พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.พรรคก้าวไกล
นางอาภรณ์ สาราคำ เพื่อไทย

อันดับ 3 >> มีวันประชุม 267 วัน
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.พรรคก้าวไกล
นายทศพร ทองศิริ ส.ส.พรรคก้าวไกล
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย
นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง ส.ส.พรรคโอกาสไทย
นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.พรรคพลังปวงชนไทย (ลาออกจากพรรค 2 ก.พ.2566)
นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
นายจีรเดช ศรีวิราช ไม่สังกัดพรรค (ข้อมูลในฐานข้อมูลรัฐสภาระบุว่าอยู่พรรคพลังประชารัฐ)
นาย ชนวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
นาย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย
นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.พรรคก้าวไกล
นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.พรรคก้าวไกล
นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.พรรคเพื่อไทย
นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.พรรคเพื่อไทย
นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย
นายศุภชัย นพขำ ส.ส.พรรคเพื่อไทย


ที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/117138-isranews009.html