สว.ลงพื้นที่พบสื่อมวลชน และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนภูมิภาค

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภาและคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชนทุกสาขาจากจังหวัดเชียงใหม่ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีสื่อมวลชนทุกสาขาจากจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 80 คน และมีสื่อมวลชนจาก 16 จังหวัดในภาคเหนือ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 80 คน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย วันที่ 20 มีนาคม 2566 ในเวลา 14.00 - 16.30 น.รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งและคณะ พบปะผู้แทนสมาคม ชมรม และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.50 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนภูมิภาค พิธีเปิด โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา และกล่าวรายงาน โดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา การบรรยาย เรื่อง บทบาทของสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อน สังคมร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา การเสวนา เรื่อง สื่ออย่างไรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวุฒิสภา โดย สมาชิกวุฒิสภา และผู้แทนสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยาย เรื่อง สื่อสารยุคใหม่ทำอย่างไรให้ปัง โดย นายธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

และการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาประเด็น "วุฒิสภาดันแพลตฟอร์มล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Community Platform)"โดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการโครงการฯ และคณะนักวิจัยจากวิทยาลัยสื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากนั้นในช่วงบ่าย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และคณะพร้อมด้วยสื่อมวลชน เดินทางไปพบปะประชาชน ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันนาเม็ง อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกวุฒิสภา ได้สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันนาเม็ง มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้ามาแนะนำ และนำส่วนราชการเข้ามาให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ และก้าวพ้นความยากจน ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วทั้งผ้าทอ เสื้อผ้า อาหาร พืชสมุนไพร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเห็ด ที่มีการส่งเสริมจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีทั้งไส้อั่วเห็ด แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ รวมถึงก้อนเห็ดพร้อมออกดอก พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการทุกหน่วย บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย


นภาพร/เชียงใหม่