ผู้ใหญ่ใจดี ชีวิตนี้มีแต่ให้

รู้จัก 4 ผู้ใหญ่ใจดี ที่ ‘ชีวิตนี้มีแต่ให้’ 

บริจาคทรัพย์สินส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม