ธรรมะประจำวันวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

"คิดดี ทำดี"
จงคิดแต่สิ่งดี ๆ
ให้บันทึกสะสมไว้ในจิตใจ
และเมื่อเหตุดีแล้ว
ผลก็ย่อมดีตามมาเช่นกัน

-พระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)-