ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

"คนดี" พอ ๆ กัน
จึงจะคบกันได้...

"คนชั่ว" ก็เหมือนกัน
ต้องเป็นคนชั่วพอ ๆ กัน
มันจึงจะคบกันได้...

-พุทธทาสภิกขุ-