ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

การเป็นคนดี...
ไม่ใช่อยู่ที่ความหล่อ หรือ สวย
มิใช่อยู่ที่ความร่ำรวย หรือ ยากจน
แต่อยู่ที่การฝึกตนให้เป็นคนมีศีลธรรม

-หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร-