รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงพระราชทานมามอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนรู ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,939  ชุด โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายอำเภอศรีเทพ นายอำเภอวิเชียรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยและเมตตาต่อพสกนิกร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พระราชทานถุงยังชีพ มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,939 ชุด โดยภายหลังจากมอบถุงพระราชทาน นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 ราย ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยและเมตตา ต่อพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้

ทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 ตำบล 121 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 8 ชุมชน บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับความเสียหาย 930 ครอบครัว อำเภอศรีเทพ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 7 ตำบล 103 หมู่บ้าน บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับความเสียหาย 644 ครอบครัว อำเภอวิเชียรบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 14 ตำบล 192 หมู่บ้าน บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับความเสียหาย 1,365 ครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ปัจจุบันพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว และได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์