หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ตรวจความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภัยพิบัติ 

11 ต.ค. 65 พันเอก พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ได้สั่งการให้ พันเอก พรรณศักย์ เพรียวพานิช รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ทำการตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชน และอุปกรณ์เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ซึ่งประกอบด้วย อาทิ วิทยุสื่อสาร ไฟฉาย เสื้อชูชีพ ชุดเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รถยนต์บรรทุก (FTS) เครื่องมือช่วยเหลือ และ ชุดเสนารักษ์เคลื่อนที่ เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ หากเกิดภัยพิบัติจะสามารถดำเนินการเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยกำลังพลทุกนายล้วนมีความพร้อมตามที่ได้ฝึกมาเป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ให้มีการร่วมบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้มีการเตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติ เเละความเข้าใจของกำลังพลตามหน้าที่ เพื่อให้มีความพร้อม สำหรับการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสภาวะการณ์ในปัจจุบันให้มีความพร้อมในการจัดเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์ การเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะเป็นภารกิจสำคัญที่ 'กองทัพบก' ได้มอบหมายให้ปฏิบัติ 'เพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส'


ที่มา : นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์ / 4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์