ผบ.พล.ร.15 ปิดการฝึกหน่วยปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน (บก.ควบคุม สุริโยทัย) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลในการปฎิบัติภารกิจในปีงบประมาณ 2566 

วันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางลงพื้นที่ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกหน่วยปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน (บก.ควบคุม สุริโยทัย) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลในการปฎิบัติภารกิจในปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการปรับพื้นฐาน และทบทวน กำลังพลให้มีความรู้, ความเข้าใจหลักนิยม และพื้นฐานการปฏิบัติงานตามพันธกิจป้องกันชายแดน จนสามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีพันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151  ตลอดจนผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15  เข้าร่วมในพิธี

ตามที่ กองพลทหารราบที่ 15 ได้กำหนดจัดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่จะปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน กองบังคับการควบคุมสุริโยทัยในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีกำหนดการฝึกตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ โดยได้จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15  รวมทั้งสิ้น 410 นาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐาน และทบทวนกำลังพลให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักนิยม และพื้นฐานการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจป้องกันชายแดน 3 ประการของกองทัพบก ประกอบด้วย การเฝ้าตรวจ และป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน  และการประสาน ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้กำลังพลของหน่วย ทั้งเป็นบุคคล และเป็นหน่วย มีความรู้ในเรื่องของระเบียบวินัย การพัฒนาเสริมสร้าง สมรรถภาพร่างกาย ลักษณะทางทหารที่ดีและการปฏิบัติทางยุทธวิธี เป็นพื้นฐานต่อการฝึกขั้นสูงต่อไป เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในด้านต่างๆนอกเหนือจากความรู้ทางทหาร ให้กับกำลังพล สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างปลูกฝัง อุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันหลัก คุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ จชต. ตลอดจนเพื่อให้กำลังพลเข้ารับการฝึก ได้มองเห็นภาพของสถานการณ์ทางยุทธวิธี และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่อาจจะต้องเผชิญ เมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า การฝึกเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่จะปฏิบัติภารกิจ ป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่กำลังพลทุกนายต้องยึดถือและปฏิบัติ ได้แก่การป้องกัน สกัดกั้น การกระทำผิดในรูปแบบต่างๆ หรือทำลายความพยายามในการก่อความไม่สงบและปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ ของผู้ที่จะกระทำได้ทั้งทางบกและทางน้ำ พร้อมทั้งการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้น โดยกองกำลังป้องกันชายแดนทุกกองกำลังต้องดำเนินการบูรณาการกับกำลังตำรวจตระเวนชายแดน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการตรวจและสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน สำหรับการฝึกเตรียมการ หน่วยป้องกันชายแดนในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำ ให้การดำเนินการฝึก ให้มุ่งเน้นสู่ผลการปฏิบัติโดยยึดถือคู่มือราชการสนามว่าด้วย วิธีเตรียมการ และการดำเนินการฝึก ที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติ ปีพุทธศักราช 2531 มาเป็นแนวทางในการฝึกให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกจะต้องสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกได้นำความรู้ในการฝึกทบทวนเป็นทั้งเป็นบุคคล และเป็นหน่วย สามารถพัฒนาต่อยอดนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ปฏิบัติตามพันธกิจ 3 ประการของกองทัพบกได้อย่างเต็มความสามารถ ก่อเกิดเป็นประโยชน์ และประสิทธิผลสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป 


ข่า​ว.แวดาโอ๊ะ​  หะไร​ จ.นราธิวาส